Kilpilahden Voimalaitos Oy

Kilpilahden Voimalaitos Oy (KPP) tuottaa Kilpilahden teollisuuden tarvitseman energian ja rakentaa uutta voimalaa.

Suomeksi

Kilpilahden Voimalaitos Oy (KPP) tuottaa Kilpilahden teollisuuden tarvitseman energian sekä muita käyttöhyödykkeitä ja pyrkii hyödyntämään alueen teollisuuden sivutuotteet polttoaineina. Energiantuotannon kokonaiskapasiteetti on noin 840 MW (5 operoitavaa yksikköä). Uuden vuonna 2024 käyttöönotetun voimalan höyryntuotantokapasiteetti on 450 megawattia ja sähköntuotannon teho 30 megawattia. Uusi voimala täyttää kaikilta osiltaan uusimmat ympäristövaatimukset, kuten Euroopan komission teollisuuspäästödirektiivin (IED) säännökset ja sen odotetaan pienentävän hiilidioksidipäästöjä noin 20 prosenttia lähihistoriaan verrattuna. Veolia Services Suomi Oy:n operoima laitos aloitti höyryn asiakastoimitukset vuoden 2024 alussa ja kaikki energiatuotantoyksiköt otettiin käyttöön huhtikuussa 2024.

In English

Kilpilahti Power Plant Ltd (KPP) produces the necessary energy and other utilities in Kilpilahti’s industry and strives to utilize the side streams of the areas industry as fuels. The total energy production capacity is approximately 840 MW (5 operating units). The steam generation capacity of the new power plant is 450 MW, and its electricity generation capacity is 30 MW. The new power was constructed in accordance with the latest environmental regulations, including the European Commission’s Industrial Emissions Directive (IED), and is expected to reduce carbon dioxide emissions by approximately 20 percent compared to the recent history. The plant, operated by Veolia Services Suomi Oy, started delivering steam to customers at the beginning of 2024 and all production units were commissioned in April 2024.

Käyntiosoite
Kilpilahden Voimalaitos
Satamatie 133-16
06850 Kulloo

Postiosoite
PL 1001
06401 Porvoo

Puhelin
050 458 4799

Sähköposti
info@kilpilahtipowerplant.com