Neste Oyj

Neste tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä.  Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa.
Lue lisää:
neste.fi

 

Neste in brief 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creates solutions for combating climate change and accelerating a shift to a circular economy. The company refines waste, residues and innovative raw materials into renewable fuels and sustainable feedstock for plastics and other materials. 

As the world’s leading producer of sustainable aviation fuel and renewable diesel and a forerunner in developing renewable and circular feedstock solutions for polymers and chemicals, Neste helps its customers to reduce their greenhouse gas emissions by at least 20 million tons annually by 2030.

The company’s ambition is to make the Porvoo oil refinery in Finland the most sustainable refinery in Europe by 2030. Neste is committed to reaching carbon-neutral production by 2035, and will reduce the carbon emission intensity of sold products by 50% by 2040. Neste has also set high standards for biodiversity, human rights and the supply chain. The company has consistently been included in the Dow Jones Sustainability Indices and the Global 100 list of the world’s most sustainable companies. In 2022, Neste’s revenue stood at EUR 25.7 billion.
Read more:
neste.com

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Företaget raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. 

Neste är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel. Genom sina lösningar strävar Neste efter att hjälpa sina kunder att minska deras utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. 

Ambitionen är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Neste har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och företaget kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 procent till 2040. Neste har även ställt upp ambitiösa mål för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och hållbarhet i leveranskedjan. Företaget finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro.
Läs mer:
neste.se

Käyntiosoite
Neste Oyj, Porvoon jalostamo

Keskuskonttori
Jalostamontie 36
06850 KULLOO

Postiosoite
PL 310
06101 PORVOO

Puhelinvaihde
010 458 11

Porvoon jalostamon vuoropäällikkö
050 458 2320

www.neste.com

Kartta alueesta »