9 joulukuu 2022

Aikataulu- ja reittimuutoksia Kilpilahden työmatkaliikenteeseen

Kilpilahden työmatkaliikenteessä toteutetaan seuraavat palvelutason parannukset ja muutokset maanantaista 2.1.2023 alkaen. 

Kasvaneiden matkustajamäärien, asiakastyytyväisyyskyselyssä saatujen palautteiden ja lisääntyneen liikennemäärän vuoksi on tarpeen toteuttaa joitakin aikataulumuutoksia.

Uusia vuoroja

 • K1 klo 7:05 Keravalta Kilpilahteen. Vuoroa tulee operoimaan Pohjolan Matka.
 • H1 klo 17:20 Kilpilahdesta Helsinkiin. Vuoro lähtee Jalostamon Keskuskonttorilta ja siihen on yhteys Petrokemialta, Borealikselta ja Teknologiakeskukselta linjalla P7.

Reittimuutoksia

 • H1-linjan reittiä muutetaan Viikin jälkeen palvelemaan paremmin Itä-Helsingin matkustajia. Linja tulee kulkemaan reittiä Lahdenväylä – Kehä 1 – Kontulantie – Länsimäentie – Kehä 3 – Porvoon moottoritie. Reittimuutoksella ei ole vaikutusta aamuvuorojen lähtöaikaan Kiasmalta. Reittimuutos pidentää matkustusaikaa noin 10-15 minuuttia.
 • H2-linjan lähdöt Kilpilahdesta klo 7:05 ja 19:05 sekä Kiasmalta klo 17:40 muutetaan kulkemaan edellä mainittua H1-linjan muutettua reittiä. Nämä vuorot operoidaan jatkossa linjatunnuksella H1. Klo 17:40 lähtöä Kiasmalta myöhäistetään viidellä minuutilla. Uusi lähtöaika on klo 17:45.
 • Helsingistä ja Espoosta saapuvien aamuvuorojen sisäistä ajojärjestystä Kilpilahdessa optimoidaan siten, että ne palvelevat entistä paremmin Borealikselle ja Teknologiakeskukseen jääviä matkustajia. Helsingin ja Espoon suunnasta tulevat vuorot saapuvat Kilpilahteen reittiä Borealis – Teknologiakeskus – Jalostamo Keskuskonttori. Osa vuoroista jatkaa tarvittaessa Petrokemialle.

Aikataulumuutoksia

 • Viikonlopun P5-vuoroa Huhtisista aikaistetaan viidellä minuutilla. Uusi lähtöaika on 5:50.
 • E3-vuoroa Porvoon torilta Keilaniemeen aikaistetaan viidellä minuutilla. Uusi lähtöaika on 7:00.
 • H2 klo 17:40 ajetaan uudistettua H1-linjaa (ks. yllä). Uusi lähtöaika Kiasmalta on klo 17:45.

Vuorojen lisäykset sekä aikataulumuutokset päivitetään aikataulujulkaisuun ja reittikarttoihin 18.12.2022 mennessä. Kaikki yllä luetellut muutokset astuvat voimaan ma 2.1.3023 lähtien.

**

The following service level improvements and changes will be implemented in Kilpilahti’s commuter traffic, and they will take effect from Monday, January 2, 2023. 

Due to the increased number of passengers and the increased traffic volume, as well as the feedback received in the customer satisfaction survey, it is necessary to implement some schedule changes at the same time.

Additional departures for bus lines K1 and H1

 • K1 at 7:05 a.m. from Kerava to Kilpilahti. This bus line will be operated by Pohjolan Matka.
 • H1 at 17:20 from Kilpilahti to Helsinki. The bus leaves from Jalostamo / Central Office and is connected to Petrokemia, Borealis and the Technology Center on line P7.

Route changes

 • The bus route of the H1 line will be changed after Viikki so that it will better serve passengers coming from the direction of East Helsinki. The line will drive the following route: Lahdenväylä – Ring 1 – Kontulantie – Länsimäentie – Ring 3 – Porvoo motorway. This route change has no effect on the departure times of morning bus lines from Kiasma. However, the route change will increase the total travel time by about 10-15 minutes.
 • The current departures of the H2 line from Kilpilahti at 7:05 and 19:05 and from Kiasma at 17:40 will be changed to follow the aforementioned changed route of the H1 line. In the future, these bus routes will be operated with line code H1. The bus which is leaving Kiasma at 17:40 p.m. will in the future depart five minutes later, i.e. at 17:45 p.m.
 • The internal driving sequence of the morning buses arriving from Helsinki and Espoo in Kilpilahti will be optimized so that they serve passengers staying at Borealis and the Technology Center even better. In the future, these bus lines will run on the following internal route in Kilpilahti: Borealis – Technology Center – Jalostamo Central Office. Some of the buses continue to Petrokemia if necessary.

Changes in departure times

 • The weekend line P5 from Huhtinen leaves five minutes earlier than before, i.e. at 05:50.
 • The E3 bus line from Porvoo tori to Keilaniemi leaves five minutes earlier, i.e. at 7:00.
 • H2 at 17:40 runs on the revised H1 route (see above) and the new departure time from Kiasma is at 17:45.

All the additions and schedule changes listed above will be updated in the bus schedule and route maps by 18 December 2022. All the changes will take effect from Monday 2 January 2023.