17 huhtikuu 2018

ILMOITUS LOUHINTATÖISTÄ M180 RAKENNUSTYÖMAAHAN LIITTYEN

Aurora Kilpilahti Oy tekee Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella Kilpilahdessa investointiin liittyviä rakennustöitä. Työalue sijoittuu Kilpilahden teollisuusalueen pääportin viereiseltä M180 työmaalta Satamantien vierustaa aina muuntamo M150:lle asti. Rakentamiseen liittyy louhintatöitä, joita tehdään 15.04. – 30.06.2018.

Viikoittaiset melua aiheuttavan työn työajat ovat

  • voimakasta, häiritsevää melua aiheuttavaa työtä voidaan tehdä arkisin vain klo 07:00 – 17:00.
  • vilkkaan liikenteen vuoksi vuorojen vaihdot on rauhoitettu 06.30-8.30, 14.30-16.30, 18.30-19.30 joina aikoina räjäytyksiä ei suoriteta.
  • räjäytykset aloitetaan n. klo 8:30 ja niitä seuraa n. 1,5-2 h välein yllämainitut ajat pois lukien
  • liikenteen ohjauksesta räjäytysten aikana vastaa vartiointiliike

Töiden haitat ja niiden torjuminen

Louhintatöiden melutason arvioidaan olevan n. 120 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat muut toiminnanharjoittajat Kilpilahdessa, joista aluksi Neste Oyj:n lähettämön alue ja Teknologiakeskus sekä töiden edetessä ”vanha” voimalaitos, paloasema ja TL3.

Toiminnasta aiheutuvaa melua ja tärinää torjutaan räjäytyksissä käytettävien painopeitteiden avulla. Räjäytystä edeltää hälytyssummerin ääni. Töiden aiheuttamaa tärinää seurataan herkkiin kohteisiin asennettaville tärinämittareilla.

Töistä aiheutuva haitta Satamantien liikenteelle pyritään minimoimaan ajoittamalla louhinnasta johtuvat liikenteen pysäytykset vuoronvaihtojen väliin ja minimoimalla pysäytysten kesto.

Lisätietoja:

Aki Laelma, työmaapäällikkö Infratek Oy, puh. 0407707697

Kari Likander, projektipäällikkö Infratek Oy, puh. 0504533653

 

MEDDELANDE OM SPRÄNGNINGSARBETEN VID BYGGPLATSEN FÖR TRANSFORMATORSTATION  M180

Till följd av Aurora Kilpilahti Oy:s investering genomförs byggarbeten på området för Neste Abp:s produktionsanläggningar i Sköldvik i Borgå. Byggplatsen sträcker från M180, som är i närheten av huvudport, bredvid Satamatie till ställverket M150.

I anslutning till byggandet genomförs sprängningsarbeten 15.4. – 30.06.2018.

De veckovisa arbetstiderna är

  • måndag till fredag kl. 7:00-17:00
  • på grund av livlig trafik är skiftesbytena fredade 6.30-8.30, 14.30-16.30, 18.30-19.30 då inga sprängningsarbeten utförs.
  • sprängningarna börjar ca. kl. 8:30 och upprepas med ca. 1,5-2 h mellanrum med undantag av de ovannämnda tiderna
  • trafiken styrs av ett vaktföretag

Olägenheter av arbetena och dämpning av dem

Enligt uppskattningar kommer bullret från sprängarbetena att vara cirka 120 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. De närmaste objekten som utsätts för buller och vibrationer är de övriga verksamhetsutövarna i Sköldvik, främst Neste Abp:s lastningsterminal, Teknologicentrets byggnader och när arbetet fortskrider ”gamla” kraftverk, brandstation och TL3 .

Vid sprängningarna används sprängmattor för att dämpa buller och vibrationer. En sprängning föregås alltid av en larmsignal. Vibrationer förorsakade av arbetena uppföljs genom mätningar vid känsliga objekt.

Man försöker minimera trafikstörningar på Satamatie genom att utföra sprängningar mellan byte av arbetsskift och minimera stopp av trafik.

För mer information:

Aki Laelma, työmaapäällikkö Infratek Oy, puh. 0407707697

Kari Likander, projektipäällikkö Infratek Oy, puh. 0504533653