28 helmikuu 2023

Ilmoitus melua aiheuttavasta toiminnasta Kilpilahden satamassa

Neste Oyj:n Kilpilahden satamassa rakennetaan laitureiden 1 ja 4 välillä rantamuuri (Satamatie 284, 06850 KULLOO). Rakennustyöt edellyttävät pontitusta, porausta ja louhintaräjäytyksiä, jotka valitettavasti saattavat aiheuttaa meluhaittaa lähiympäristöön. Toiminnasta aiheutuva melu ja tärinä pyritään pitämään niin alhaisena kuin se töiden turvallisen ja laadukkaan toteuttamisen puitteissa on mahdollista.

 • Töitä tehdään 1.3.2023-28.2.2024 välisenä aikana arkipäivisin klo 7-19 meluilmoitukseen annetun päätöksen määräyksiä noudattaen. 
  • Lintujen pesimäaikaan 30.4.-31.7.2023 erityisen meluavaa työtä ei tehdä. 
  • Erityistä melua aiheuttavia töitä ei tehdä arkipyhinä. 
  • Melu ei saa kohtuuttomasti häiritä ympäröivää asutusta.
   Lähimmät melulle alttiit kohteet ovat muut toiminnanharjoittajat Kilpilahdessa sekä muu lähiympäristö alle yhden kilometrin säteellä työkohteesta. 

 

Melutason arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. 

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Ari Nieminen, PL 310, Kulloo 06850,
puh. +358 50 458 3404, ari.nieminen@neste.com 

Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, ympäristönsuojelulaki 118.3 §. 

 

I Neste Abp:s hamn i Sköldvik kommer det att byggas en strandmur mellan kajerna 1 och 4. Byggarbetet kräver pålning, borrning och sprängbrytningsarbeten, vilket tyvärr kan tidvis orsaka buller i omgivningen. Målet är att orsaka så lite buller och vibrationer som möjligt  utan att riskera säkerheten under arbetet och kvaliteten på strandmuren.  

 • Arbetet kommer att utföras mellan 1.3.2023-28.2.2024 under vardagar kl. 7-19 med iakttagande av bullertillståndets bestämmelser.
  • Bullerarbeten utförs inte under fåglarnas häckningsperiod 30.4.-31.7.2023.
  • Arbete som orsakar särskilt buller utföras inte på söckenhelger.
  • Bullret kan inte störa orimligt den omgivande befolkningen.
   De som främst utsätts för buller och vibrationer är de övriga verksamhetsutövarna i Sköldvik samt den övriga närmaste omgivning inom en radie av en kilometer från byggplatsen. 

 

Bullernivån kommer att vara cirka 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs.

För mer information:
Projektledare Ari Nieminen, PL 310, 06850 KULLO 06850,
tfn. +358 50 458 3404, ari.nieminen@neste.com 

Anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller och skakningar, 118.3 § i miljöskyddslagen.