29 elokuu

Kilpilahden teollisuusalueella menossa asemakaavan päivitys

Asemakaavan päivitys koskee alunperin jo 1960-luvulla määriteltyä suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaa teollisuusaluetta eli Nesteen ja Borealiksen nykyistä maa-aluetta. Päivityksen tavoitteena on varmistaa mahdollisuus kehittää yritystoimintaa ja samalla huomioida esimerkiksi uudet velvoitteet tuotantoalueen sisäisistä turvaetäisyyksistä. Päivityksessä ei ehdoteta suuronnettomuusvaarallisen toiminnan tai sen vaara-alueiden laajentamista. 

Kilpilahden teollisuusalueen voimassa oleva asemakaava on 1980-luvulta, jonka jälkeen ympäristö-, maankäyttö- ja rakennuslaki ovat muuttuneet. Neste ja Borealis tekivät aloitteen asemakaavan päivittämiseksi keväällä 2022.

Tukesin määrittelemä konsultointivyöhyke ympäröi suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaa laitosta 

Suomessa suuronnettomuusvaaraa aiheuttavia laitoksia, kuten myös Kilpilahden teollisuusaluetta, ympäröi niin sanottu konsultointivyöhyke, joka on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) määrittelemä. Konsultointivyöhykkeellä tapahtuvista kaavoitusmuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä lausunto Tukesilta ja pelastusviranomaiselta. Päätökset maankäytöstä, kuten rakentamisesta, tekee Porvoon kaupunki.

Neste ja Borealis noudattavat toiminnassaan Tukesin määrityksiä, kuten edellä mainittua konsultointivyöhykettä ja turvallisuusohjeistuksia.

Alueella on käynnissä myös osayleiskaavatyö

Asemakaavatyön lisäksi Porvoon kaupunki on laatimassa Kilpilahti-Kulloo-Mickelsbölen osayleiskaavaa. Osayleiskaavatyön lähtöselvityksenä ja vaikutusten arviointiin liittyen Porvoon kaupunki päivittää aikaisemman alueelle vuonna 2018 laaditun suuronnettomuusvaaraselvityksen. Päivitettävää selvitystä hyödynnetään myös asemakaavan vaikutusten arvioinnissa. Osayleiskaava-alueen merkittävinä maanomistajina Neste ja Borealis tukevat Porvoon kaupungin kaavoitustyötä toimittamalla heille oman toimintansa osalta tarvittavia tietoja.

Kartta:

Kartassa näkyy asemakaavoitettava alue, jonka päivittämiseksi Neste ja Borealis tekivät aloitteen. Päivityksen tavoitteena on varmistaa mahdollisuus kehittää yritystoimintaa asemakaava-alueella ja samalla huomioida esimerkiksi uudet velvoitteet tuotantoalueen sisäisistä turvaetäisyyksistä.

Asemakaava-aluetta ympäröi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin määrittelemä olemassa oleva konsultointivyöhyke sekä Porvoon kaupungin osayleiskaava-alue.

Aiheeseen liittyvää materiaalia:

Lisätietoja:
Neste: Median yhteydenotot Nesteen mediapalvelu, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00). Muut kuin median tiedustelut: Jaakko Peljo, Kiinteistöjohtaja, p. 050 4580 803, jaakko.peljo@neste.com
Borealis: Heli Poikonen, viestintäasiantuntija, heli.poikonen@borealisgroup.com, p. 050 3794 119
Porvoon kaupunki: info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi.

En ändring av detaljplanen pågår på Sköldvik industriområde

Den pågående ändringen av detaljplanen gäller området som redan på 1960-talet bedömdes vara ett industriområde som medför risk för storolycka, det vill säga Nestes och Borealis nuvarande markområde. Ändringens syfte är att säkerställa möjligheten av utveckla företagsverksamheten och samtidigt beakta till exempel nya krav på produktionsområdets interna säkerhetsavstånd. I den pågående ändringen av detaljplanen föreslås varken en utvidgning av verksamheten som medför risk för storolycka eller utvidgning av riskområdet.

Den aktuella detaljplanen av Sköldvik industriområde är från 1980-talet, varefter miljö-, markanvändnings- och bygglagen har ändrats. Neste och Borealis tog initiativet till en ändring av detaljplanen våren 2022.

En konsultationszon fastställd av Tukes omger anläggningar som medför risk för storolycka

I Finland omges anläggningar som medför risk för storolycka, såsom Sköldvik industriområde, av en så kallad konsultationszon som fastställs av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Förändringar av planläggningar eller betydande byggarbete inom konsultationszonen ska ett utlåtande av Tukes och räddningsmyndigheten begäras. Beslut om markanvändning, som byggande, fattas av Borgå stad.

Neste och Borealis följer i sin verksamhet Tukes bestämningar, som den ovannämnda konsultationszonen och säkerhetsanvisningar.

På området pågår även arbetet med en delgeneralplan

Utöver detaljplanen arbetar Borgå stad med att sammanställa en delgeneralplan för Sköldvik-Kullo-Mickelsböle. Som en utgångspunkt för, och i utredningen av påverkningarna av arbetet med delgeneralplanen, kommer Borgå stad att uppdatera den år 2018 gjorda utvärderingen för risk av storolycka. Den uppdaterade utredningen kommer att utnyttjas även i utvärderingen av detaljplanens påverkningar. Som betydande markägare till området för delgeneralplanen stöder Neste och Borealis Borgå stads planläggnings arbete genom att överlämna nödvändig information om den egna verksamheten.

Karta:

Kartan visar området för detaljplanen som Neste och Borealis tagit initiativ till att uppdatera. Ändringens syfte är att säkerställa möjligheten av utveckla företagsverksamheten och samtidigt beakta till exempel nya krav på produktionsområdets interna säkerhetsavstånd.

Området för detaljplanen omges av den befintliga Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fastställda konsultationszon samt området för Borgå stads delgeneralplan.


Material om ämnet:

Mer information:

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8.30–16.00 EET). Förfrågningar av andra än medier: Jaakko Peljo, Real Estate Manager, p. 050 4580 803, jaakko.peljo@neste.com
Borealis: Heli Poikonen, kommunikationsexpert, heli.poikonen@borealisgroup.com, tfn 050 3794 119
Borgå stad: info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi