24 elokuu 2018

Kytkentätilan rakennustyöt aiheuttavat louhintatöitä

Nesteen jalostamolla Porvoossa, Kilpilahden teollisuusalueella rakennetaan kytkentätila. Uusi kytkentätila sijoittuu jalostamoalueelle, ja sen perustuksia sekä piha- ja tiealuetta varten joudutaan louhimaan ja poraamaan irti kalliota.

Työt aloitetaan 10.9.2018 ja ne jatkuvat 21.12.2018 saakka.
Päivittäiset työajat maanantaista perjantaihin ovat klo 07.00 – 16.00.

Louhintatöiden aiheuttamat haitat

Melutason arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat työkohteen lähialueet, lähinnä Nesteen omat toiminnot sekä naapuriyritysten toiminnot n. 500 metrin säteellä työkohteesta.

Työmaalla käytetään raskaita painopeitteitä vaimentamaan räjäytysääntä, pölyn talteenottojärjestelmää ja kastellaan pölyävät kohteet. Työkohteen sijainnin vuoksi louhinta räjäytykset tehdään tavallista pienemmillä panoksilla. Räjäytystä edeltää hälytyssummerin ääni.

 Lisätietoja antaa:

Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320.
Neste Oyj, Porvoon jalostamo, PL 310, 06101 PORVOO

 

Bygge av kopplingsutrymme medför sprängarbeten

Ett kopplingsutrymme byggs på Nestes raffinaderi i Borgå, på industriområdet i Sköldvik. Det nya kopplingsutrymmet kommer att placeras på raffinaderiområdet, och för byggnadens grund samt för gårds- och vägområdet krävs det sprängning och borrning i berggrunden.

Arbetena inleds 10.9.2018 och pågår till och med 21.12.2018.
Arbetena utförs från måndag till fredag kl. 7.00–16.00.

Olägenheter av sprängarbetena

Enligt uppskattningar kommer bullernivån att vara cirka 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. De närmaste objekt som utsätts för buller och vibrationer är de närliggande områdena, i huvudsak Nestes egna verksamheter och grannföretagens verksamheter inom en radie av cirka 500 meter från platsen.

Vid sprängningarna används tunga sprängmattor som dämpar ljudet och ett system som samlar upp dammet. Dessutom vattnas dammande objekt. På grund av byggplatsens läge görs sprängningarna med mindre laddningar än normalt. En sprängning föregås alltid av en larmsignal. 

Mer information lämnas av:

Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320.
Neste Abp, Borgå raffinaderi, PB 310, 06101 BORGÅ