15 heinäkuu 2013

Louhintatöitä Neste Oilin alueella 29.7. – 11.10.2013

Neste Oil Oyj:n Porvoon tuotantolaitoksille Kilpilahden teollisuusalueelle rakennetaan uusi muuntamo, minkä tieltä joudutaan louhimaan kalliota.

Alueelta louhitaan kiveä n. 7 000 kuutioita. Louhintatöitä valmistelevat työt ja poraukset on aloitettu, ja varsinaiset louhintaräjäytykset alkavat 29.7.2013. Louhintatyöt päättyvät viimeistään 11.10.2013. Työmaalla on toimintaa maanantaista lauantaihin klo 07.00 – 19.00. Räjäytyksiä tehdään 3 – 4 kpl päivässä, paitsi lauantaisin, jolloin tehdään vain räjäytyksiä valmistelevia töitä. Louhe murskataan tuotantolaitosten alueella.

Louhintatöiden aiheuttamat haitat

Melutason arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat Neste Oil Oyj:n ja Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sekä muu lähiympäristö alle 500 metrin säteellä työkohteesta.

Räjäytyksissä käytetään raskaita painopeitteitä vaimentamaan räjäytysääntä, pölyn talteenottojärjestelmää ja kastellaan pölyävät kohteet. Työkohteen sijainnin vuoksi louhinta räjäytykset tehdään tavallista pienemmillä panoksilla. Räjäytystä edeltää hälytyssummerin ääni.

Lisätietoja antaa:
Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320.

En ny transformatorstation byggs för Neste Oil Abp:s produktionsanläggningar på industriområdet i Sköldvik, varför man blir tvungen att spränga berg.

Cirka 7 000 kubikmeter sten kommer att forslas bort från området. De förberedande arbetena och borrningarna inför sprängningsarbetet har inletts och de egentliga sprängningarna inleds den 29 juli 2013. Sprängningsarbetena avslutas senast den 11 oktober 2013. Arbetet utförs på byggplatsen från måndag till lördag kl. 7.00–19.00. Dagligen görs 3–4 sprängningar, förutom på lördagar då endast förberedande arbeten utförs. Sprängstenen krossas på området för produktionsanläggningarna.

Olägenheter av sprängarbetena

Enligt uppskattningar kommer bullernivån att vara cirka 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. De närmaste objekt som utsätts för buller och vibrationer är Neste Oil Abp:s ja Borealis Polymers Oy:s produktionsanläggningar samt den övriga närmaste omgivning inom en radie av 500 meter från platsen där arbetet utförs.

Vid sprängningarna används tunga sprängmattor som dämpar ljudet och ett system som samlar upp dammet. Dessutom vattnas dammande objekt. På grund av byggplatsens läge görs sprängningarna med mindre laddningar än normalt. En sprängning föregås alltid av en larmsignal.

Mer information lämnas av:
Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320.