24 toukokuu 2016

Louhintatöitä uuden vesilaitoksen rakennustyömaalla

Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueelle Kilpilahdessa rakennetaan uusi vesilaitos 3, jonka perustustyöt edellyttävät louhintatöitä. Uusi saosvesilaitos (vesilaitos 3) sijoittuu teknologiakeskuksen koelaitosalueen ja Hackalandetin tekojärven väliseen maastoon.

Työt alkavat kesäkuun alussa puuston kaatamisella ja varastorakennuksen purulla. Louhintatyöt käynnistyvät kesäkuun alkupuolella ja niille on varattu aikaa vuoden loppuun saakka. Louhintatyöt ajoittuvat kuitenkin pääsääntöisesti kesä-syyskuulle 2016. Louhe käytetään pääosin alueen täyttömaana.

Työmaalla on toimintaa maanantaista perjantaihin klo 08-19 ja lauantaisin klo 07-16.

Louhintatöiden aiheuttamat haitat ja niiden torjuminen

Melutason arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat muut toiminnanharjoittajat Kilpilahdessa (lähinnä Borealis Polymers Oy:n ja Neste Oyj:n tuotantolaitokset ) sekä muu lähiympäristö alle 500 metrin säteellä työkohteesta. Lähialueen rakennuksissa tehdään katselmukset ennen louhintatöiden aloittamista ja niiden jälkeen.

Toiminnasta aiheutuvaa melua ja tärinää torjutaan räjäytyksissä käytettävien painopeitteiden avulla. Toiminnasta muodostuvaa pöly sidotaan vedellä ja porauksesta aiheutuvaa pölyämistä pölynkeräyslaitteiston tai vesihuuhtelun avulla. Räjäytystä edeltää hälytyssummerin ääni ja louhintatärinää seurataan säännöllisillä mittauksilla.

Lisätietoja: Neste Oyj, Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320
Jakelu: www.kilpilahti.fi

 

På området för Neste Abp:s produktionsanläggningar i Sköldvik i Borgå byggs nya vattenverk 3, vars grundläggningsarbeten kräver sprängarbeten. Det nya sedimentvattenverket (vattenverk 3) placeras i terrängen mellan teknologicentrets provanläggningsområde och den konstgjorda sjön på Hackalandet.

Arbetena inleds i början av juni med trädfällning och rivning av en lagerbyggnad. Sprängarbetena börjar under den första hälften av juni och tid har reserverats för dem fram till slutet av året. Sprängarbetena infaller dock i huvudsak under juni–september 2016. Sprängstenen används i huvudsak som fyllning på området.

På byggplatsen pågår verksamhet från måndag till fredag kl. 8–19 och lördagar kl. 7–16.

Olägenheter av sprängarbetena och dämpning av dem

Enligt uppskattningar kommer bullernivån att vara cirka 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. De närmaste objekt som utsätts för buller och vibrationer är de övriga verksamhetsutövarna i Sköldvik (främst Borealis Polymers Oy:s och Neste Abp:s produktionsanläggningar) samt den övriga närmaste omgivning inom en radie av 500 meter från platsen. Syneförrättningar av närliggande byggnader görs före och efter sprängarbetena.

Vid sprängningarna används sprängmattor för att dämpa buller och vibrationer. Dammet som uppstår av verksamheten binds med vatten och dammet från borrningarna med hjälp av dammuppsamlare eller vattenspolning. En sprängning föregås av en larmsignal och vibrationerna följs upp genom regelbundna mätningar.

Mer information: Neste Abp, Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320
Distribution: www.kilpilahti.fi