3 lokakuu 2016

Meluavaa toimintaa uuden voimalaitoksen työmaalla / Buller på byggplatsen för det nya kraftverket

Kilpilahdessa uuden voimalaitoksen alueella tehtävää louhinta- ja murskaustöitä jatketaan 31.10.2016 jälkeen vielä 1.11.2016 – 31.12.2016 välisenä aikana.

Toiminta käsittää kiviaineksen porausta, räjäytystä, rikotusta ja murskausta. Räjäytystä sekä louhen rikotusta ja murskausta suoritetaan arkisin klo 7.00 – 19.00 ja lauantaisin klo 7.00 – 16.00. Porausta sekä muita tukitoimintoja, kuten kuljetusta, suoritetaan myös näiden aikojen ulkopuolella.

Louhintatöiden aiheuttamat haitat ja niiden torjuminen

Työkoneiden toiminnasta on melua arvioitu aiheutuvan 10 metrin etäisyydellä 83 dB – 98 dB. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat alle 500 metrin etäisyydellä sijaitsevat Borealis Polymers Oy:n ja Neste Oyj:n tuotantolaitokset.

Melua ja tärinää torjutaan riskianalyysin avulla, räjäytyksissä käytettävillä painopeitteillä sekä sytytyksen porrastamisella.

Lisätietoja antaa Kilpilahden Voimalaitos Oy, info@kilpilahtipowerplant.com, Hannu Rantala puh. 040 348 5451 ja Kari Kolsi puh. 050 458 2317.

 

I Sköldvik fortsätter man på byggplatsen för det nya kraftverket utföra brytnings- och krossningsarbeten efter den 31.10.2016 ännu under tiden 1.11.2016 – 31.12.2016.

Verksamheten innefattar borrning, sprängning samt krossning av sten. Sprängning samt krossning av sten sköts vardagar kl. 7.00 – 19.00 samt lördagar kl. 7.00 – 16.00. Borrning samt andra stödjande arbeten, såsom frakt, sköts även utanför dessa tider.

Olägenheter av sprängarbeten och dämpning av dem

Enligt uppskattningar kommer bullernivån på 10 meters avstånd från arbetsmaskinerna att vara 83 dB – 98 dB.  De närmaste objekt som utsätts för buller och vibrationer är Borealis Polymers Oy:s och Neste Abp:s produktionsanläggningar, vilka befinner sig under 500 meter från byggplatsen.

Buller och vibration förhindras med hjälp av en riskanalys, användning av  sprängmattor samt genom att göra påtändningar i etapper.

Tilläggsinformation fås av Kilpilahden Voimalaitos Oy, info@kilpilahtipowerplant.com, Hannu Rantala tel. 040 348 5451 samt Kari Kolsi tel. 050 458 2317.