30 kesäkuu 2023

Miksi satamasta saattaa kantautua melua tai hajuja?

Kilpilahden satamassa yli tuhat laivakäyntiä vuodessa

Kilpilahden yritysalueella on Pohjoismaiden merkittävin bio- ja kiertotalouden keskittymä ja tonnimääräisesti Suomen suurin tavaraliikenteen satama, jossa on reilusti yli tuhat laivakäyntiä vuodessa, keskimäärin kolme-neljä jokaisena vuoden päivänä. Satama toimii ympäri vuorokauden ja se palvelee koko Kilpilahden aluetta. Satamatoiminnoista vastaa Nesteen henkilökunta ja toimintaa ohjaavat ympäristölupa sekä lupa kemikaalien käsittelyyn. Toimintaa valvovat useat viranomaiset.

Ympäristön tilaa, ilmanlaatua, vesiä ja melua seurataan säännöllisesti. Kaikessa tekemisessä pyritään minimoimaan toiminnan ympäristövaikutukset, mutta siitä huolimatta Kilpilahden satamatoiminnot aiheuttavat satunnaisesti valo-, melu- ja hajuhaittaa. 

Alukset odottavat laiturin vapautumista ankkurointipaikoilla 

Kilpilahden alueella on kaksi ankkurointipaikkaa: sisempi (Svartbäckin selkä) sijaitsee lähellä Nesteen satamaa ja ulompi (Kalbådagrund) avomerellä. Väylävirasto hallinnoi ankkurointipaikkoja ja on osoittanut ne Nesteen käyttöön.

Nesteen satamassa on seitsemän laituria, joissa alusten lasteja käsitellään. Ankkurointipaikoilla alukset tekevät muun muassa aluksen miehistön vaihtoon, huoltoon ja lastitankkien valmisteluun liittyviä toimenpiteitä, kuten tuuletusta tai pesua, tai odottavat laiturin vapautumista. Tyypillisiä huoltotoimenpiteitä ovat sukeltamista edellyttävät työt tai tarkastukset, laivan koneisiin ja laitteisiin liittyvät korjaus- tai huoltotoimenpiteet sekä alusten luokituslaitosten tarkastajien tekemät tarkastukset. 

Ulompi ankkurointipaikka on avoin tuulelle sekä aallokolle ja on siten turvaton huonolla kelillä. Tällöin alukset joutuvat kiertelemään lähialueilla merellä, mikä aiheuttaa päästöjä ja kustannuksia sekä lisää onnettomuus- ja riskitilanteiden määrää. Toisinaan säästä ja luotsauksen keskeytymisestä johtuen laivoja otetaan enemmän sisäankkuriin (Svartbäckin selkä), millä sataman ja jalostamon toiminta pystytään pitämään normaalina. 

Täydentävien ankkurointipaikkojen selvittäminen käynnissä 

Neste on yhdessä Väyläviraston ja emäsalolaisten edustajien kanssa selvittänyt useita eri vaihtoehtoja lisäankkurointipaikoiksi. Lisäankkurointipaikat ovat tarpeen, sillä keli saattaa rajoittaa ulkoankkurointipaikan käyttöä. Lisäksi satamaan suuntautuvan laivaliikenteen arvioidaan lisääntyvän seuraavien 5-10 vuoden aikana. Lupaavimmat vaihtoehdot lisäankkurointipaikoiksi ovat Örskärin saaren pohjoispuoli ja Illvardenin saaren itäpuoli. Tähän mennessä tehtyjen selvitysten perusteella ne todennäköisesti soveltuisivat ankkurointiin. Selvitysten on tarkoitus valmistua syksyn 2023 aikana. 

Laivojen moottorit ja konehuoneiden jäähdytys saattavat aiheuttaa tilapäistä melua 

Yleisen käytännön mukaisesti laivojen tyhjäkäynti ja lastitankkien pesu tai tuuletus ankkurointipaikoilla minimoidaan mahdollisen melun ja hajuhaitan välttämiseksi. Ankkurointipaikoilla alukset kuitenkin joutuvat käyttämään apukoneita sähköntuotantoon ja erityisesti kuumalla säällä puhaltimia konehuoneen jäähdytykseen. Turvallisuuden vuoksi ankkurissa olevilla aluksilla pidetään myös valaistus päällä pimeään aikaan.

Esimerkki tehdyistä toimenpiteistä melutason alentamiseksi

Neste kuuntelee lähialueen asukkaita herkällä korvalla ja tekee yhdessä varustamojen sekä muiden tarvittavien osapuolten kanssa ympäristömääräysten asettamien ehtojen lisäksi korjaavia toimenpiteitä melutason alentamiseksi. 

Kesällä 2021 ulkopuolinen arvioija suoritti melumittaukset yhden aluksen peräkannella. Mittausten mukaan keskimääräinen melutaso oli 91dB. Kesällä 2023, telakointien yhteydessä, kyseisen varustamon kahdelle alukselle tehtiin lisäeristysten asentaminen ja laitteiden huolto seuraavilla toimenpiteillä: puhallinhuoneen eristäminen, lisä-äänenvaimentajan asennus, moottoreiden laakereiden vaihto ja siipipyörien tasapainottaminen. Näiden korjaavien toimenpiteiden jälkeen suoritettiin uudet melumittaukset, joiden perusteella keskimääräiseksi melutasoksi peräkannella mitattiin 83 dB. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alustavien mittausten perusteella melun voimakkuus tuuletuskanavan läheisyydessä on lähes puolittunut lähtötilanteesta.

Rantamuurin rakennustyöt

Tavanomaisen toiminnan lisäksi Kilpilahden satamassa on tällä hetkellä menossa rantamuurin rakennustyö, mikä saattaa aiheuttaa tilapäistä melua ja veden sameutta. Rantamuurin on tarkoitus valmistua kesään 2024 mennessä. 

Lisämateriaali: Väyläviraston tavoitteena on vähentää liikenteen meluhaittoja väylien suunnittelun, maankäytön suunnittelun ja rakenteellisin keinoin.