8 huhtikuu 2022

Nesteen Porvoon jalostamon ympäristötulos 2021 oli seisokkivuosista paras

Tarkkailemme jalostamon ympäristökuormitusta systemaattisesti, ja julkaisemme ympäristötuloksen vuositasolla keväisin. Vuosi 2021 oli Porvoon jalostamolla suurseisokkivuosi. Seisokki kesti noin 12 viikkoa ja sen aikana tehtiin jalostamon määräaikaishuoltooon kuuluvia lakisääteisiä tarkastuksia, huoltotöitä ja laitteistojen perusparannuksia. Ympäristötulos oli seisokkivuosista paras, eikä huhti-kesäkuussa toteutettu seisokki aiheuttanut ympäristöluparajojen ylityksiä. Lähiympäristön ilmanlaadun ja ympäristömelun mittauksissa raja-arvot eivät ylittyneet vuonna 2021.

Porvoon jalostamo, ympäristötulos 2021

Vuonna 2021 Porvoon jalostamolla oli yksi ilmapäästöihin liittyvä ympäristöluparajan ylitys, kun lastauskaasujen hiilivetyjen talteenottolaitteiston bentseenipäästön pitoisuus ylitti luparajan.
Lastauskaasujen talteenottolaitteisto huollettiin ja käyttövarmuutta parannettiin loppuvuodesta 2021.  Vuoden 2021 päästöt ilmaan olivat edellisvuotta matalammalla tasolla, joskin soihdutuksista tuli haittailmoituksia, joista useimmat liittyivät seisokin jälkeiseen laitosten uudelleen käynnistämiseen. Haihtuvien hiilivetyjen päästöt (VOC), hiilidioksidipäästöt (CO2) ja hiukkaspäästöt olivat edellisvuosien tasolla.

Suurseisokista huolimatta päästöt vesistöön olivat edellisvuosien tasoa, mutta seisokki näkyi jonkin verran kohonneina jätemäärinä. Jätteistä n. 80 % pystyttiin kierrättämään tai uusiokäyttämään.  Jäähdytysvesimäärä oli edellisvuosia hieman matalampi johtuen tuotannon pysäytyksestä suurseisokin ajaksi.  

Ympäristömelua mitataan Porvoon jalostamon ja Kilpilahden lähimmillä asuinalueilla

Vuonna 2021 päivitettiin Porvoon jalostamon sekä koko Kilpilahden alueen lähiympäristön melun leviämismalli. Lähimpien asuinrakennusten lähialueilla ei ympäristöluvan melua koskevia raja-arvoja ylitetty, vaikka viime vuosina on rakennettu uusia yksiköitä jalostamon alueelle. Tämän perusteella voitaneen todeta, että uusia laitoksia rakennettaessa meluun liittyvät torjuntatoimet ovat olleet tehokkaita.

Ympäristövaikutuksia tarkkaillaan säännöllisesti 

Ilmanlaadun jatkuvaa seurantaa voi tarkastella reaaliaikaisesti www.ilmanlaatu.fi. Kilpilahden teollisuusaluetta lähimmät mittausasemat sijaitsevat Mustijoella, Nybyssä ja Svartbäckssä. 

Käynnistimme maaliskuussa 2022 hajukartoituksen kertakyselyllä. Kartoitus jatkuu pitkäkestoisella (6 kk) asukaspaneelilla, joka alkaa 1.6.2022. Asukaspaneeliin ehtii vielä ilmoittautumaan mukaan. Hajukartoitusten tuloksista kerromme niiden valmistuttua. 

Uudellamaalla toteutettiin vuonna 2020 laaja ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 

Porvoon jalostamon ilmapäästöjen haittavaikutus näkyy enää vain Kilpilahden teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä. Indikaattorijäkälät voivat laajemmalla Porvoon seudulla joissain paikoissa aiempaa huonommin ja toisaalta useilla alueilla paremmin kuin Uudellamaalla keskimäärin. Tämä voi johtua useasta eri tekijästä, mahdollisesti myös ilmastonmuutoksesta.
Lue lisää bioindikaattoritutkimuksesta >>

Voit tutustua tarkemmin ympäristötulokseen: Porvoon jalostamon ympäristötulos 2021