6 maaliskuu 2018

Nesteen ympäristötulos 2017 on julkaistu – kehitys oli monilla osa-alueilla positiivinen

Jalostamon ympäristötulos  2017 oli kokonaisuutena kohtuullisen hyvä ja kehitys monilla osa-alueilla oli positiivinen. Esimerkiksi rikkipäästöt ilmaan ja öljypäästöt mereen olivat selkeästi luparajojen alapuolella.

Myös Nesteen investoinnit Porvoossa tukevat jalostamon kilpailukykyä ja ympäristövaikutusten vähentämistä. Lähivuosina investoidaan noin 50 miljoonaa euroa jätevesilaitoksen uudistamiseen.

Ei ilmapäästöihin liittyviä luparajaylityksiä

Ilmapäästöissä rikin luparajat alittuivat selvästi eikä laitoksilla ollut yhtään raportoitavaa rikkilaitoshäiriötä. Hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat pysyneet aiempien vuosien tasolla.

Typen oksidien päästöissä näkyy positiivisesti edelleen 2013 yhdessä prosessiyksikössä käyttöönotettu typen oksidien vähentämiseen tarkoitettu lisäaine.

Jalostamon soihdutusmäärä laski hieman. Normaalivuodeksi kuitenkin melko suuri soihdutusmäärä johtui huolloista ja käyntihäiriöistä. Pisin yksittäinen soihdutusjakso, 11 vuorokautta, johtui tuotantolinjan käynnistyksestä.

Päästöt veteen

Öljypäästö veteen oli samaa luokka kuin aikaisempina vuosina. Öljypäästö mereen oli alle kuution vuodessa, mikä tarkoittaa noin kymmentä prosenttia ympäristöluvan sallimasta luparajasta.

Vesipäästöissä typpi- ja fosforipäästöt laskivat hieman edellisen vuoden tasosta, vaikka fosforin osalta luparaja ylittyi kesäkuussa. Luparajaylityksen syyksi arvioidaan jätevesien tasausaltaan ruoppaustöistä sekä lietteestä ulkolämpötilojen noustua vapautuneen fosforin nostamat pitoisuudet.

Vähemmän melua

Viime vuosina tehdyillä meluntorjuntatoimilla on ollut positiivinen vaikutus lähialueiden melutasoon. Päivitetyn melumallin mukaan lähimmissä altistuvissa kohteissa eli Nybyn asuinrakennusten luona melu ei ylitä uusista prosessiyksiköistä huolimatta ympäristölupien yöajan raja-arvoa 50 dB.

Jalostamo investoi ympäristöön

Neste uusii Porvoon jalostamon jätevesilaitosta. Hankkeessa uusitaan jätevesilaitoksen kemiallinen ja biologinen käsittely, ja se valmistuu vuoden 2020 aikana. Uudistus  parantaa jäteveden käsittelyn tehokkuutta ja varmistaa sen kapasiteetin. Investointi tehdään yhteistyössä laitoksen toisen käyttäjän, Borealis Polymers Oy:n, kanssa.  

Ympäristötulos 2017 lukuina