7 heinäkuu 2023

Nesteentien liittymän rakennushanke uudestaan suunnitteluun

Porvoon kaupunki tiedottaa 7.7.2023

Nesteentien liittymän rakennushanke uudestaan suunnitteluun

Kilpilahden uuden yritysalueen rakennustyöt toteutettiin vuosina 2021–2023 ja niiden yhteydessä oli myös tarkoitus rakentaa Nesteentielle kokonaan uusi pohjoinen liittymä. Tietyöt jäivät kuitenkin kesken haasteellisten maaperäolosuhteiden ilmettyä. Töille suunnitellaan nyt uutta rakennusurakkaa.

Nesteentieltä Nybyntielle on tarkoitus rakentaa uusi liittymä kanavointeineen ja kääntymiskaistoineen parantamaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta yritysalueen pohjoisosassa. Työt keskeytyivät vuoden 2022 lopussa erittäin haasteellisten maaperäolosuhteiden ja paikkaansa pitämättömien lähtötietojen takia.

Liittymäaluetta on tämän jälkeen tarkasteltu uudestaan vaihtoehtoisten rakennustapojen kannalta. Tarkastelu on myös vaatinut laajoja maaperätutkimuksia ja maa- ja kallionperäistä suunnittelua. Maaperän heikosta kantavuudesta ja työteknisistä syistä johtuen todettiin, että liittymän alue tulisi perustaa porapaalujen ja paalulaatan varaan alkuperäisen massanvaihdon ja lujiterakenteiden sijasta.

Tarkastelun jälkeen todettiin myös, että liittymäalueen rakentaminen Kilpilahden yritysalueen kokonaisurakassa ei ollut mahdollista hankintalain puitteissa.

– Uudelleensuunnittelu on käynnissä, jonka jälkeen pääsemme etenemään rakentamisen kanssa. Liittymän valmiiksi saaminen vaatii meiltä uuden rakennusurakan kilpailuttamista, toteaa tuotantopäällikkö Matias Pietilä.

Uuden rakennusurakan suunnitelmat valmistuvat alkusyksystä. Nesteentien liittymän valmistuminen määräytyy rakennushankkeen kilpailutuksen myötä, vuoden 2024 aikana.
Nesteentiellä on edelleen työnaikaiset liikennejärjestelyt. Myös tulevien töiden ajan on käytössä vähintään yksi kaista molempiin suuntiin. Kevyelle liikenteelle järjestetään esteetön kulku työmaa-alueen ohitse.

Lisätietoja medialle:  
tuotantopäällikkö Matias Pietilä, puh. 040 660 4506 tai matias.pietila@porvoo.fi 

Tiedote Porvoon kaupungin verkkopalvelussa: https://www.porvoo.fi/uutiset/nesteentien-liittyman-rakennushanke-uudestaan-suunnitteluun/ 

Borgå stad informerar 7.7.2023

Planeringen av byggprojektet Nestevägens anslutning börjar igen

Det nya företagsområdet i Sköldvik byggdes 2021–2023. I samband med projektet var avsikten också att bygga en ny nordlig anslutning till Nestevägen. Vägarbetet blev dock på hälft när man upptäckte att jordmånen försvårade arbetet. Nu planerar man ett nytt byggprojekt för att slutföra arbetet.

Avsikten är att bygga en ny anslutning från Nestevägen till Nybyvägen med kanaliseringar och körfält för avsvängande trafik, så att trafiken blir smidigare och säkrare på företagsområdets norra sida. Arbetet avbröts i slutet av 2022 på grund av utmaningar med jordmånen och felaktiga ingångsdata.

Därefter har man granskat området med tanke på alternativa byggsätt. Granskningarna har också krävt ingående jordmånsundersökningar och planering gällande jordmånen och berggrunden. På grund av jordmånens svaga bärighet och arbetstekniska skäl måste anslutningsområdet grundas med borrade pålar och pålplattor, i stället för att byta jordmassorna och använda förstärkningar.

Granskningen visade också att det inte var möjligt att bygga anslutningsområdet i samband med byggandet av Sköldvikens företagsområde, inom ramen av upphandlingslagen.

– Planeringen är på gång. Därefter kan vi påbörja byggandet. För att få anslutningen färdig behövs en ny konkurrensutsättning för byggarbetet, konstaterar produktionschef Matias Pietilä.

Planerna för det nya byggprojektet blir färdiga i början av hösten. Tidpunkten för när Nestevägens anslutning blir färdig bestäms i samband med konkurrensutsättningen, år 2024.

Trafikregleringarna under arbetet fortsätter på Nestevägen. Också under det kommande arbetet kan minst ett körfält mot båda riktningar användas. För gång- och cykeltrafiken ordnas en tillgänglig passage förbi byggarbetsplatsen.

Ytterligare information till medierna:
produktionschef Matias Pietilä, tfn 040 660 4506 eller matias.pietila@borga.fi 

Meddelandet på Borgå stads webbplats: https://www.porvoo.fi/sv/nyheter/planeringen-av-byggprojektet-nestevagens-anslutning-borjar-igen/