27 maaliskuu 2019

Porvoon jalostamo kävi 2018 häiriöttömästi – tämä näkyy myös hyvänä ympäristötuloksena

Jalostamon ympäristötulos  2018 oli kokonaisuutena varsin hyvä ja tuloksessa näkyy, että jalostamo kävi 2018 häiriöttömästi. Päästömäärät ilmaan ja veteen alittivat niille asetetut luparajat. Vuonna 2018 tapahtui yksi valitettava ympäristöluparajaan liittyvä poikkeama, kun yhdellä jalostamon jatkuvatoimisista päästöanalysaattoreista jouduttiin hylkäämään epäluotettavina yli 10 päivän mittaustulokset vikaantumisten ja pitkittyneiden huoltojen takia.

Päästöt ilmaan

Haihtuvien hiilivetyjen, typenoksidien, hiilidioksidien päästöt ja hiukkaspäästöt olivat tavanomaisella tasolla. Soihdutusmäärä oli edellisiä vuosia vähäisempi, sillä jalostamon käynti oli 2018 varsin tasaista. Rikkidioksidipäästöt laskivat hieman tuotantolinja 4 huoltopysäytyksen ja voimalaitoksen aiemmista vuosista poikenneiden polttoainesyöttöjen vuoksi.

Päästöt veteen

Jätevesilaitoksen toiminta oli luparajojen mukaista ja öljypäästö vesistöön oli hieman edellisvuosia pienempi, n. 10% luparajasta. Jalostamon jätevesien öljypäästön ympäristöluparaja kiristyi vuoden 2019 alusta, mutta 2018 öljypäästö alitti myös uuden tiukemman lupaehdon selvästi.  Fenoli-, typpi- ja fosforipäästöt laskivat. Myös kemiallinen hapenkulutus oli edellisvuosia paremmalla tasolla.

Jäähdytysvettä käytettiin tavanomainen määrä, mikä alitti luparajan selvästi.  Tasainen prosessitilanne mahdollisti myös pihimmän energiankäytön. Jätteiden määrä oli tavanomaisella tasolla ja jätejakeet kierrätetään tehokkaasti mahdollisuuksien mukaan tai hävitetään asianmukaisesti.

Investoinnit ympäristöön jatkuvat

Neste uusii jätevesilaitosta ja sen on tarkoitus valmistua 2020 aikana. Hankkeessa uusitaan jätevesilaitoksen kemiallinen ja biologinen käsittely, jotka parantavat  jäteveden käsittelyn tehokkuutta ja varmistavat riittävän kapasiteetin. Investointi tehdään yhteistyössä laitoksen toisen käyttäjän, Borealis Polymers Oy:n, kanssa.

2018 uusittiin myös säiliöiden ympärillä olevia betonoituja vallitiloja, investoitiin rikkilaitosten käytettävyyden parantamiseen ja lisättiin sataman lastauskaasujen talteenoton kapasiteettia. Meluntorjuntaa tehostettiin parantamalla kompressorihallin äänen vaimennusta.  

Jalostamon ympäristövaikutuksia tarkkaillaan vuosittain. Ilmanlaadun tilaa voi seurata reaaliaikaisesti www.ilmanlaatu.fi. Ympäristömelua mitataan  jalostamon lähimmillä asuinalueilla. Melu ei ylitä ympäristölupien yöajan raja-arvoa 50 dB.  Merialueiden tarkkailuraportti julkaistaan kevään 2019 aikana ja on kokonaisuudessaan luettavissa http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/julkaisut/. Vuonna 2019 teemme myös laajan merialueen tarkkailuselvityksen.

Tilastoihin voit tutustua tästä: Neste_Porvoon_jalostamon_ympäristötulos_2018