18 maaliskuu 2021

Nesteen Porvoon jalostamon 2020 ympäristötulos parani uudistusten myötä

Tarkkailemme jalostamon ympäristökuormitusta systemaattisesti, ja julkaisemme ympäristötuloksen vuositasolla keväisin. Vuoden 2020 tuloksissa on havaittavissa jätevesilaitoksen uudistushankkeen positiivinen vaikutus jätevesipäästöihin.  

Päästöt ilmaan tavanomaisella tasolla

Viime vuoden päästöt ilmaan, haihtuvat hiilivedyt, typenoksidit, hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt, olivat tavanomaisella tasolla. Rikkidioksidipäästöt laskivat hieman aiemmista vuosista, johtuen voimalaitoksen poikkeuksellisesta syöttöainejakaumasta. Soihdutusmäärä oli hieman edellisvuotta pienempi. Miksi Kilpilahdessa on turvasoihdut, lue lisää. 

Ympäristöluparajaan liittyviä poikkeamia jalostamolla oli vuonna 2020 yksi: sataman lastauskaasujen talteenottolaitteiston päästöpitoisuus ylitti luparajan vuosittaisissa päästömittauksissa. 

Päästöt veteen ovat laskeneet uuden aktiivilietelaitoksen myötä

Vuonna 2020 Neste sai valmiiksi Porvoon jätevesilaitoksen uudistushankkeen. Investointi tehtiin yhteistyössä laitoksen toisen käyttäjän, Borealis Polymers Oy:n, kanssa. Hankkeessa uusittiin jätevesilaitoksen kemiallinen ja biologinen käsittely, jotka parantavat jäteveden käsittelyn tehokkuutta. Samalla kasvatettiin käsittelykapasiteettia. Investoinnin positiiviset vaikutukset ovat nähtävissä vuoden 2020 ympäristötuloksessa: jätevesien typpikuormitus on laskenut selvästi aiempien vuosien tasosta uuden aktiivilietelaitoksen paremman typenpoiston vuoksi. 

Jalostamon öljypäästö on kuvaajien mukaan laskenut viime vuonna merkittävästi. Vuoden 2020 alusta Nesteellä on otettu käyttöön aiempaa tarkempi öljyanalyysi. Jätevesilaitoksen laboratorioanalyyseissä öljypitoisuus on usein analyysimenetelmän määritysrajan alapuolella, jolloin kokonaispäästön laskennassa on käytetty analyysimenetelmän määritysrajaa. Tarkemman analyysimenetelmän perusteella laskettu vuoden 2020 öljypäästö on selvästi alempi kuin aiempina vuosina raportoidut öljypäästöt. Todellisuudessa myös aiempien vuosien öljypäästö on ollut raportoitua matalampi, mutta analyysimenetelmä ei ole aiemmin ollut riittävän tarkka sen toteamiseksi. Myös nyt uudistettu aktiivilietelaitos vaikuttaa öljypäästön suuruuteen.

Koronavuosi näkyi jätemäärissä ja energiatehokkuudessa

Jäähdytysvettä jalostamolla käytettiin tavanomainen määrä, mikä alitti luparajan selvästi. Jalostamon energiatehokkuutta seurataan kansainvälisellä energiatehokkuusindeksillä, joka kuvaa jalostusyksiköittäin laskettua energiankulutusta. Vuonna 2020 energiatehokkuusindeksin tulos oli hieman heikompi kuin aiempina vuosina johtuen koronavuoden poikkeuksellisista operointimalleista.

Jätteiden määrä oli tavanomaista pienempi mm. koska keväälle 2020 suunniteltu suurseisokki peruuntui, eikä rakentamiseen ja purkamiseen liittyvää jätettä syntynyt. Jätejakeet kierrätetään tehokkaasti mahdollisuuksien mukaan tai hävitetään asianmukaisesti.

Ympäristövaikutukset

Porvoon jalostamon ympäristövaikutuksia tarkkaillaan vuosittain. Ilmanlaatua seurataan jatkuvatoimisesti, jota voi tarkastella reaaliaikaisesti www.ilmanlaatu.fi. Kilpilahden teollisuusaluetta  lähimmät mittausasemat sijaitsevat Mustijoella, Nybyssä ja Svartbäckssä. Ympäristömelua mitataan Porvoon jalostamon lähimmillä asuinalueilla.  Lähiympäristön ilmanlaadun ja ympäristömelun mittauksissa raja-arvot eivät ylittyneet vuonna 2020.

Kilpilahden teollisuusalueen edustan laajassa merialuetarkkailussa havaittiin selvästi jokivesien vaikutuksia, kuten veden samentumista sekä yleistä rehevyyttä. Selviä teollisuuden jätevesien vaikutuksia vedenlaatuun ei ollut havaittavissa ja pitkällä aikavälillä oli havaittavissa hyvää vedenlaadun kehitystä. Monien haitta-aineiden, kuten öljyn, pitoisuudet sedimentissä olivat pienentyneet tai olivat matalia.  

Raportti on luettavissa verkossa.  

Nesteen Porvoon jalostamon tilastoihin voit tutustua tarkemmin tästä: Porvoon jalostamon ympäristötulos 2020