30 heinäkuu

Tiedote melua aiheuttavasta toiminnasta/Meddelande om verksamhet som orsakar buller

Nesteen jalostamon tuotantolinja 4:n läheisyydessä tehdään happikaasuaseman maanrakentamiseen liittyvää louhintaa 3.8.-16.10.2015 arkipäivisin klo 7.00 – 16.00.

Töiden aiheuttamat haitat

Melutason arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat Neste Oyj:n ja Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sekä muu lähiympäristö alle 500 metrin säteellä työkohteesta. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat 625 metrin etäisyydellä Rantakylässä.

Melua, tärinää ja kivien sinkoutumista torjutaan käyttämällä painopeitteitä räjäytyksissä. Tärinän voimakkuutta mitataan tärinämittareilla.

Lisätietoja antaa Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320.

 

Meddelande om verksamhet som orsakar buller

Byggandet av en ny syrgasstation börjar i närheten av Nestes raffinaderiets produktionslinje 4 varför man blir tvungen att utföra sprängningsarbeten. Sprängningsarbetena inleds den 3 augusti och avslutas senast den 16 october 2015. Arbetet utförs från måndag till söndag kl. 7.00 – 16.00.

Olägenheter av sprängningsarbetena

Enligt uppskattningar kommer bullernivån att vara cirka 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. De närmaste objekt som utsätts för buller och vibrationer är Neste Abp:s och Borealis Polymers Ab:s produktionsanläggningar samt den övriga närmaste omgivningen inom en radie av mindre än 500 meter från platsen där arbetet utförs. De närmaste bostäderna ligger på 625 meters avstånd i Rantakylä.

Vid sprängningarna används vibrationsmätningar och tunga sprängmattor som dämpar ljudet, vibration och slungandet av stenar. Styrkan av vibration mätas med vibationsmätare.

Mer information lämnas av Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320.