28 toukokuu 2014

Uuden vety-yksikön maanrakennustyöt alkavat kesäkuussa

Paikka: Kilpilahden teollisuusalue, Neste Oil Oyj:n Porvoon tuotantolaitokset, tuotantolinja neljän lähialue

Kilpilahden teollisuusalueelle tuotantolinja neljän läheisyyteen rakennetaan uusi vedyntuotantoyksikkö. Oy AGA Ab investoi, rakentaa laitoksen ja vastaa rakennushankkeesta. Neste Oil vastaa maanrakennustöistä ja tarvittavien yhteyksien rakentamisesta jalostamolle.

Kesäkuussa aloitettavat maanrakennustyöt edellyttävät louhintaa, joita tehdään 2.6. – 28.11.2014 arkisin klo 07 – 19 välillä ja lauantaisin 07 – 16 välisenä aikana.

Louhintatöiden aiheuttamat haitat

Melutason arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat Neste Oilin, Borealiksen ja Agan tuotantolaitokset sekä muu lähiympäristö alle 500 metrin säteellä työkohteesta.

Työmaalla käytetään raskaita painopeitteitä vaimentamaan räjäytysääntä, pölyn talteenottojärjestelmää ja kastellaan pölyävät kohteet. Työkohteen sijainnin vuoksi louhinta räjäytykset tehdään tavallista pienemmillä panoksilla. Räjäytystä edeltää hälytyssummerin ääni.

Lisätietoja antaa:

Neste Oil Oyj
Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320
PL 310
060101 PORVOO

Den nya väteproduktionsenhetens byggnadsarbeterna börjas i Juni

Platsen: Sköldvik industriområdet, Neste Oil Abps produktionsutläggningar i Borgå, närheten av produktionslinje 4

Till Sköldvik industriområdet i närheten av produktionslinje 4 byggs en ny produktionsenhete för vätgas. Oy Aga Ab investerar, bygger upp och ansvarar för byggandeprojektet. Neste Oil ansvarar för anläggningsarbeten och av de nödvändiga rörledningsanslutningarna till raffinaderiet.

Anläggninsarbeten börjas i juni och man blir tvungna att spränga berg mellan 2.6. – 28.11.2014 från måndag till fredag kl 07 – 19 och på lördagar klo 07 – 16.

Olägenheter av sprängarbetena

Enligt omdömen kommer bullernivån att vara cirka 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. De närmaste objekt som utsätts för buller och vibrationer är Neste Oils, Borealis’ och Agas produktionsanläggningar samt den övriga närmaste omgivning inom en radie av 500 meter från platsen där arbetet utförs.

Vid sprängningarna används tunga sprängmattor som dämpar ljudet och ett återvinningssystem som samlar upp dammet. Dessutom vattnas dammande objekt. På grund av byggplatsens läge görs sprängningarna med mindre laddningar än normalt. En sprängning föregås alltid av en larmsignal.

Mer information:
Neste Oil Oyj
Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320
PL 310
06101 PORVOO