20 maaliskuu 2017

Louhintatöitä uuden saosvesilaitoksen työmaalla huhtikuusta lähtien

Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella Kilpilahdessa aloitettiin uuden vesilaitos 3:n rakennustyöt kesäkuussa 2016. Uusi saosvesilaitos (vesilaitos 3) sijoittuu teknologiakeskuksen koelaitosalueen ja Hackalandetin tekojärven väliseen maastoon.

Rakentamiseen liittyy louhintatöitä, joita tehdään 3.4. – 29.12.2017.
Todennäköisimmin louhintatyöt saadaan päätökseen syyskuun loppuun mennessä.

Viikoittaiset työajat ovat maanantaista perjantaihin klo 07.00 – 19.00 sekä lauantaisin klo 07.00 – 16.00,
ei kuitenkaan juhla- eikä arkipyhinä. 

Louhintatöiden aiheuttamat haitat ja niiden torjuminen

Melutason arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat muut toiminnanharjoittajat Kilpilahdessa (lähinnä Borealis Polymers Oy:n ja Neste Oyj:n tuotantolaitokset) sekä muu lähiympäristö alle 500 metrin säteellä työkohteesta.

Toiminnasta aiheutuvaa melua ja tärinää torjutaan räjäytyksissä käytettävien painopeitteiden avulla. Räjäytystä edeltää hälytyssummerin ääni ja louhintatärinää seurataan säännöllisillä mittauksilla.

Lisätietoja: Neste Oyj, Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320

***********************************************************************************************************************

Byggarbetena för nya vattenverk 3 inleddes på området för Neste Abp:s produktionsanläggningar i Sköldvik i Borgå i juni 2016. Det nya sedimentvattenverket (vattenverk 3) placeras i terrängen mellan teknologicentrets provanläggningsområde och den konstgjorda sjön på Hackalandet.

I byggandet ingår sprängningsarbeten som utförs 3.4. – 29.12.2017.
Mest sannolikt är att sprängningsarbetena avslutas före slutet av september.

Arbetstiderna i veckorna är måndag till fredag kl. 7.00 -19.00 och lördag kl. 7.00 – 16.00,
dock inte helgdagar och söckenhelger.

Olägenheter av sprängningsarbetena och dämpning av dem

Enligt uppskattningar kommer bullernivån att vara cirka 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. De närmaste objekten som utsätts för buller och vibrationer är de övriga verksamhetsutövarna i Sköldvik (främst Borealis Polymers Oy:s och Neste Abp:s produktionsanläggningar) samt den övriga närmaste omgivningen inom en radie av 500 meter från platsen.

Vid sprängningarna används sprängmattor för att dämpa buller och vibrationer. Sprängningarna föregås av en larmsignal och vibrationerna följs upp genom regelbundna mätningar.

För mer information: Neste Abp, Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320