21 maaliskuu 2017

Nesteen Porvoon jalostamon ympäristötulos 2016 on julkaistu

Nesteen Porvoon jalostamon ympäristötulos 2016 oli kohtuullisen hyvä, joskin joidenkin yksiköiden huollot ja poikkeamatilanteet nostivat soihdutusten määrää. Rikkidioksidipäästöjen määrä oli edellisiä vuosia matalampi ja päästöluparajat 6500 t rikkidioksidia ja 4 % syötön rikistä alitettiin. Typen oksideissa ja hiilivetypäästöissä näkyivät aiempina vuosina tehtyjen investointien ja prosessimuutosten vaikutukset.

Kilpilahden Voimalaitos Oy raportoidaan Nesteen päästöissä

Kilpilahden energiantuotanto yhtiöitettiin maaliskuussa 2016 omaksi yhtiökseen (KPP, Kilpilahden Voimalaitos Oy, Kilpilahti Power Plant Ltd). Myös Neste on mukana tässä yhteisyrityksessä, joka rakentaa Kilpilahteen uuden sähköä ja lämpöä tuottavan voimalaitoskokonaisuuden. Ympäristöluvassa voimalaitoksen toiminta on edelleen osa Nesteen Porvoon jalostamoa, joten myös energiantuotantoyksiköiden päästöt raportoidaan osana Porvoon jalostamon päästöjä ja muita lukuja edellisten vuosien tapaan.

Uuden voimalaitoksen odotetaan käynnistyvän 2018 ja 80% voimalassa käytettävistä polttoaineista syntyy jalostamon ja petrokemian prosessien sivutuotteina. Yksi näistä on Nesteen uuden syötön esikäsittely-yksikön (SDA) tuotteena syntyvä asfalteeni.

Ilmanlaatu Porvoon jalostamolla on tyypillisesti hyvä ja alittaa laitosten operoinnin normaalitilanteissa kaikki Suomen ja EU:n asettamat ohje- ja raja-arvot erittäin hyvällä marginaalilla. Vuonna 2016 tapahtui voimalaitoksella kaksi ilmapäästöihin liittyvää luparajaylitystä.

  1. Kaasuturbiinivoimalaitosta ajettiin Kilpilahden höyrytarpeen vuoksi normaalista poikkeavasti osakuormalla, jolloin päästöjen hallintajärjestelmässä tapahtui NOx -päästöjen päiväluparajan ylittymiseen johtanut häiriö. Päästöjen hallintajärjestelmä palautettiin normaalitilaan välittömästi.
  2. Voimalaitoksen kattilan jatkuvatoimisen päästöanalysaattorin toiminta oli vuonna 2016 epäluotettavaa, ja tästä syystä yli kymmenen mittauspäivää jouduttiin hylkäämään. Päästöanalysaattorin puhdistusta on tehostettu toimintavarmuuden parantamiseksi.

Ei häiriöpäästöjä mereen

Suuret käsitellyn jäteveden virtaamat nostivat hieman vesistöpäästöjen määrää. Vuoden 2016 aikana ei tapahtunut lainkaan häiriöpäästöä mereen, mutta sattui kaksi vesipäästöjen kuukausiluparajan ylitystä.

  1. Fosforin luparaja ylittyi elokuussa kun hapetuslammikon pohjaan kertyneen lietteen sisältämää fosforia liukeni veteen ulkolämpötilan noustessa.
  2. Typpiluparaja ylittyi marraskuussa, kun raakaöljysäiliöstä nousi normaalia typpipitoisempia vesiä ja jäteveden käsittely oli poikkeamasta johtuen hetkellisesti heikentynyt.

Öljypäästö mereen oli vain kymmenesosa luparajasta.

Jätemäärä oli hieman korkeampi kuin aikaisempina vuosina. Jätteen kokonaismäärä oli 57 500 t, kun se vuotta aikaisemmin oli n. 38 100 t. Jätemäärää nostivat laajat kaivuu- ja purkutyöt sekä jalostamon että voimalaitoksen alueilla.

Esittelemme tarkemmin ja eriteltynä jalostamon ympäristölukuja tällä sivustolla.

Investoimme jatkuvasti myös ympäristöhankkeisiin

Porvoon jalostamolla tehtiin myös viime vuonna ympäristöön liittyviä investointeja mm. muutoksia saniteettivesien ja öljyisten vesien järjestelmiin ja investointeja rikin talteenottoyksiköiden käytettävyyden parantamiseksi. Myös tuotantolinja neljän meluntorjuntaa tehostettiin vaimentamalla yksittäisten melulähteiden melua esimerkiksi koteloimalla ja eristämällä.

Porvoon jalostamo sai loppuvuodesta 2016 uuden massiivisen ympäristölupapäätöksen, jonka laajuus on liki 300 sivua ja sisältää 100 erilaista lupamääräystä. Sekä Neste että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen valittivat luvasta ja valitusta käsitellään Vaasan hallinto-oikeudessa.

Tuotteiden ilmastovaikutukset

Nesteen valmistamien tuotteiden olennaisimmat ilmastovaikutukset liittyvät kasvihuonekaasujen, etenkin hiilidioksidin, päästöihin. Kasvihuonepäästöjä syntyy tuotteiden koko elinkaaren aikana sen eri vaiheissa.

Porvoon jalostamolla syntyy hiilidioksidipitoista kaasua, josta osa otetaan talteen ja myydään eteenpäin paikalliselle kaasuyhtiölle. Jalostusprosessissa raakaöljy hyödynnetään kokonaan eikä jätettä käytännössä synny juuri lainkaan.

Ympäristövaikutuksia tarkkaillaan jatkuvasti

Neste ja asiantuntijakonsultit tarkkailevat jatkuvasti toiminnan ympäristövaikutuksia mm. ilmanlaatua, pohja- ja pintavesiä, merialueita sekä melua.

  • viimeisin bioindikaattoritutkimus tehtiin 2015 ja sen tuloksista kerroimme Naapurisanomissa 1/2016.
  • reaaliaikaista tietoa voi tarkastella www.ilmanlaatu.fi.
  • viimeisimmät tulokset merialueen tarkkailusta jaettiin Naapurisanomissa 3/2016.
  • tuoreimmat melumittaukset tehtiin touko-marraskuussa 2016. Vuonna 2016 jalostamon ympäristössä ei normaali-operoinnin aikana ja hyväksyttävissä mittausolosuhteissa mitattu lupamääräyksiä ylittäviä melutasoja.

Lisätiedot:

ympäristöpäällikkö Kaisa Vaskinen puh. 050 458 7657
tuotantojohtaja Jukka Kanerva puh. 050 458 7489