23 tammikuu 2014

Maanrakennus- ja louhintatöitä Porvoon jalostamon alueella

Muuntamon laajentaminen aiheuttaa louhintatöitä

Neste Oil Oyj:n Porvoon tuotantolaitoksilla Kilpilahden teollisuusalueella tehdään muuntamo M128 rakentamiseen liittyviä maanrakennus- ja louhintatöitä ajalla 3.2. – 30.5.2014. Kiveä louhitaan n. 600 kuutiota tuotantolinja 2:n eteläpuolella.

Louhintatöitä valmistelevat työt aloitetaan viikolla 5. Varsinaiset louhintaräjäytykset alkavat 3.2. ja päättyvät viimeistään toukokuun lopulla. Työmaalla on toimintaa ma – pe klo 7.00 – 19.00.

Louhintatöiden aiheuttamat haitat

Melutason arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat Neste Oil Oyj:n ja Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sekä muu lähiympäristö alle 500 metrin säteellä työkohteesta.

Työmaalla käytetään raskaita painopeitteitä vaimentamaan räjäytysääntä, pölyn talteenottojärjestelmää ja kastellaan pölyävät kohteet. Työkohteen sijainnin vuoksi louhinta räjäytykset tehdään tavallista pienemmillä panoksilla. Räjäytystä edeltää hälytyssummerin ääni.

Lisätietoja antaa:
Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320.
www.kilpilahti.fi


Transformatorstationens expandering orsakar sprängningsarbete

Transformatorstation M128 ska expanderas på Neste Oil Abp:s produktionsanläggningarnas industriområd i Sköldvik och på grund av det blir man tvungna att spränga berg. Sprängningsarbeten startar den 3 februari och pågår fram till 30 maj 2014. Cirka 600 kubikmeter sten kommer att forslas bort från södra delen av produktionslinje 2.

De förberedande arbetena och borrningarna  börjar vecka 5. Själva sprängningarna börjar den 3 februari och ska avslutas senast i slutet av maj.  Arbetet utförs på byggplatsen från måndag till fredag kl. 7.00 – 19.00.

Olägenheter av sprängarbetena

Enligt omdömen kommer bullernivån att vara cirka 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. De närmaste objekt som utsätts för buller och vibrationer är Neste Oil Abp:s och Borealis Polymers produktionsanläggningar samt den övriga närmaste omgivning inom en radie av 500 meter från platsen där arbetet utförs.

Vid sprängningarna används tunga sprängmattor som dämpar ljudet och ett återvinningssystem som samlar upp dammet. Dessutom vattnas dammande objekt. På grund av byggplatsens läge görs sprängningarna med mindre laddningar än normalt. En sprängning föregås alltid av en larmsignal.

Mer information:
Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320
www.kilpilahti.fi