16 maaliskuu 2020

Porvoon jalostamolla häiriötön toimintavuosi 2019 – toiminnan vaikutukset edellisvuosien tasolla

Tarkkailemme jalostamon ympäristövaikutuksia systemaattisesti vuosittain, ja 2019 toiminnan vaikutukset ja päästömäärät olivat edellisvuosien tasolla. Porvoon jalostamo kävi häiriöttömästi ja se näkyy varsin hyvänä ympäristötuloksena. Ympäristöluparajaan liittyviä poikkeamia oli yksi:  ympäristöluvan ehdot vesistöpäästöjen osalta ylittyivät kesäkuussa, kun jätevesilaitoksella oli häiriö.  

Päästöt ilmaan

Haihtuvien hiilivetyjen, typenoksidien, hiilidioksidien päästöt ja hiukkaspäästöt olivat tavanomaisella tasolla. Myös soihdutusmäärä oli edellisvuoden tasoa. Miksi Kilpilahdessa on turvasoihdut, lue lisää. 

Rikkidioksidipäästöt laskivat hieman tuotantolinja 4 huoltopysäytyksen ja voimalaitoksen aiemmista vuosista poikenneiden polttoainesyöttöjen vuoksi.

Päästöt veteen

Jalostamon jätevesien ympäristöluparajat kiristyivät vuoden 2019 alusta. Kesäkuun jätevesilaitoksen häiriötä lukuun ottamatta jalostamon jätevesipäästöt jäivät selvästi ympäristöluparajojen alle, ja olivat kokonaisuudessaan samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina.

Jäähdytysvettä käytettiin tavanomainen määrä, mikä alitti luparajan selvästi. Jalostamon energiatehokkuus oli hieman aiempia vuosia paremmalla tasolla. Jätteiden määrä oli tavanomaisella tasolla ja jätejakeet kierrätetään tehokkaasti mahdollisuuksien mukaan tai hävitetään asianmukaisesti.

Investoinnit ympäristöön jatkuvat

Neste uusii jätevesilaitosta ja sen on tarkoitus valmistua 2020 aikana. Hankkeessa uusitaan jätevesilaitoksen kemiallinen ja biologinen käsittely, jotka parantavat  jäteveden käsittelyn tehokkuutta ja varmistavat riittävän kapasiteetin. Investointi tehdään yhteistyössä laitoksen toisen käyttäjän, Borealis Polymers Oy:n, kanssa. Hanke on edennyt aikataulussa ja jätevesilaitoksen syöttö johdettiin uuteen aktiivilietelaitokseen lokakuussa 2019. Laitos on vielä käyttöönottovaiheessa, toiminta on ollut odotusten mukaisesta ja puhdistustulos on lupaehtojen mukainen. 

Vuonna 2019 jatkettiin bensiinisäiliötä ympäröivien vallitilojen uudistamista suunnitelman mukaisesti.  

Ilmanlaadun tilaa voi seurata reaaliaikaisesti www.ilmanlaatu.fi. Ympäristömelua mitataan jalostamon lähimmillä asuinalueilla. Melu ei ylitä ympäristölupien yöajan raja-arvoa 50 dB.

Vuonna 2019 jalostamolla toteutettiin myös ympäristöluvan mukainen jätevesien haitallisten ja vaarallisten aineiden sekä biotoksisuuden selvitys, tuloksissa ei ollut aikaisempiin selvityksiin verrattuna merkittävää muutosta.

Tilastoihin voit tutustua tästä: Porvoon jalostamon ympäristötulos 2019