19 maaliskuu 2019

Sataman laitureiden korjaustyöt saattavat aiheuttaa melua 15.4. – 30.11.2019

Neste Oyj:n Kilpilahden satamassa tehdään laiturin 7 korjaustöitä 15.4. – 30.11.2019, jolloin tehdään yhteensä noin 20 päivän aikana melua aiheuttavia töitä.

  • Voimakasta, häiritsevää melua (kuten vesipiikkausta) aiheuttavaa työtä saa tehdä
  • ma – pe klo 08.00 – 18.00, mutta ei arkipyhinä.

Töiden aiheuttamat haitat ja niiden torjuminen
Melun arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat muut toiminnanharjoittajat Kilpilahdessa (lähinnä Borealis Polymers Oy:n ja Neste Oyj:n tuotantolaitokset) sekä muu lähiympäristö alle yhden kilometrin säteellä työkohteesta.

Toiminnasta aiheutuva melu ja tärinä pyritään pitämään niin alhaisena kuin se töiden turvallisen ja laadukkaan toteuttamisen puitteissa on mahdollista.

Lisätietoja:
Neste Oyj, PL 310, 06101 PORVOO, Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh. 050 458 2320

Jakelu: www.kilpilahti.fi
Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, ympäristönsuojelulaki 118 §.

 

 

I Neste Abp:s hamn i Sköldvik görs det reparationsarbeten på kajern 7 under tiden 15.4. – 30.11.2019, under vilken det i cirka 20 dagars tid utförs arbeten som kan orsaka extra buller.

  • Arbeten som orsakar kraftigt, störande buller (som hydrodemolering) får utföras
  • mån – fre kl. 08.00 – 18.00, men inte på helgdagar.

Olägenheter av arbetena och dämpning av dem
Enligt uppskattningar kommer bullret att vara cirka 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. De närmaste objekt som utsätts för buller och vibrationer är de övriga verksamhetsutövarna i Sköldvik (främst Borealis Polymers Oy:s och Neste Abp:s produktionsanläggningar) samt den övriga närmaste omgivning inom en radie av under en kilometer från platsen.

Målet är att dämpa bullret och skakningarna från verksamheten så mycket som möjligt med hänsyn till säkerheten i och kvaliteten på arbetet.

För mer information:
Neste Abp, PB 310, 06101 BORGÅ, Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320

Distribution: www.kilpilahti.fi
Anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller och skakningar, 118 § i miljöskyddslagen.