25 huhtikuu 2017

Sataman laitureiden korjaustyöt saattavat aiheuttaa melua

Neste Oyj:n Kilpilahden satamassa tehdään laitureiden 1,2/3 ja 8 korjaustöitä 1.5.2017 – 31.10.2017, jolloin tehdään noin 15 päivän aikana laitureiden vesipiikkausta, mikä saattaa aiheuttaa ylimääräistä melua.

 • Päivittäiset työajat ovat maanantaista perjantaihin klo 07.00 18.00
  ja tarvittaessa lauantaisin klo 07.00 – 16.00.
 • Voimakasta, häiritsevää melua (kuten vesipiikkausta) aiheuttavaa työtä saa tehdä
  ma – pe klo 08.00 – 18.00 ja la klo 09.00 – 16.00.

Töiden aiheuttamat haitat ja niiden torjuminen 

Vesipiikkauksesta aiheutuvan melun arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat muut toiminnanharjoittajat Kilpilahdessa (lähinnä Borealis Polymers Oy:n ja Neste Oyj:n tuotantolaitokset) sekä muu lähiympäristö alle yhden kilometrin säteellä työkohteesta.

Toiminnasta aiheutuva melu ja tärinä pyritään pitämään niin alhaisena kuin se töiden turvallisen ja laadukkaan toteuttamisen puitteissa on mahdollista.

Lisätietoja: Neste Oyj, PL 310, 06101 PORVOO, Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh. 050 458 2320

Jakelu: asukkaat Illvardenin saarella ja Emäsalon länsirannalla (Essvik, Gåsarbäck), www.kilpilahti.fi
Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, ympäristönsuojelulaki 118 §.

***********************************************************************************************************************
Neste Abp:s hamn i Sköldvik görs det reparationsarbeten på kajerna 1, 2/3 och 8 under tiden 1.5.2017 – 31.10.2017, under vilken det i cirka 15 dagars tid utförs hydrodemolering av kajerna, vilket kan orsaka extra buller.

 • De dagliga arbetstiderna är måndag till fredag kl. 7.00 – 18.00 och
  vid behov lördag kl. 7.00 – 16.00.
 • Arbeten som orsakar kraftigt, störande buller (som hydrodemolering) får utföras
  mån – fre kl. 8.00 – 18.00 och lör kl. 9.00 – 16.00.

Olägenheter av arbetena och dämpning av dem 

Enligt uppskattningar kommer bullret av hydrodemoleringen att vara cirka 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. De närmaste objekt som utsätts för buller och vibrationer är de övriga verksamhetsutövarna i Sköldvik (främst Borealis Polymers Oy:s och Neste Abp:s produktionsanläggningar) samt den övriga närmaste omgivning inom en radie av under en kilometer från platsen.

Målet är att dämpa bullret och skakningarna från verksamheten så mycket som möjligt med hänsyn till säkerheten i och kvaliteten på arbetet.

För mer information: Neste Abp, PB 310, 06101 BORGÅ, Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320

Distribution: invånarna på Illvarden och på västra stranden av Emsalö (Essvik, Gåsarbäck), www.kilpilahti.fi
Anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller och skakningar, 118 § i miljöskyddslagen.