25 huhtikuu 2016

Tiedote louhintatöistä / Meddelande av sprängarbeten

Neste Oyj:n Porvoon jalostamon alueella (käyntiosoite Jalostamontie 36, 06850 Kulloo) Kilpilahden teollisuusalueella tehdään hapanvesisäiliön uusimiseen liittyviä louhintatöitä ajalla 16.5.-30.6.2016.

Louhintatöitä tehdään maanantaista perjantaihin klo 07.00-16.00.

Louhintatöiden aiheuttamat haitat ja niiden torjuminen

Melutason arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat muut toiminnanharjoittajat Kilpilahdessa (lähinnä Borealis Polymers Oy:n ja Neste Oyj:n tuotantolaitokset ) sekä muu lähiympäristö alle 500 metrin säteellä työkohteesta.

Toiminnasta aiheutuvaa melua ja tärinää torjutaan räjäytyksissä käytettävien painopeitteiden avulla. Räjäytystä edeltää hälytyssummerin ääni ja louhintatärinää seurataan säännöllisillä mittauksilla.

Lisätietoja: Neste Oyj, Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320
Jakelu: Rantakylän ja Nybyn asukkaat, www.kilpilahti.fi

 

I anslutning till Neste Abp:s raffinaderi i Borgå (besöksadress Raffinaderivägen 36, 06850 Kullo) på industriområdet i Sköldvik görs sprängarbeten för att förnya  en cistern under tiden 16.5.-30.6.2016.

Sprängarbeten görs från måndag till fredag kl. 7.00-16.00.

Olägenheter av sprängarbetena och dämpning av dem

Enligt uppskattningar kommer bullernivån att vara cirka 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. De närmaste objekt som utsätts för buller och vibrationer är de övriga

verksamhetsutövarna i Sköldvik (främst Borealis Polymers Oy:s och Neste Abp:s

produktionsanläggningar) samt den övriga närmaste omgivning inom en radie av 500 meter från platsen.

Vid sprängningarna används sprängmattor för att dämpa buller och vibrationer.

En sprängning föregås av en larmsignal och vibrationerna följs upp genom regelbundna mätningar.

Mer information: Neste Abp, Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320

Distribution: invånarna i Rantakylä och Nyby, www.kilpilahti.fi