6 heinäkuu

Tiedote melua aiheuttavasta toiminnasta / Meddelande om verksamhet som orsakar buller

Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitoksille Kilpilahden teollisuusalueelle (Satamatie 135) rakennetaan uusi muuntamo, minkä tieltä joudutaan louhimaan kalliota. Kallioleikkausten määrä on n. 2000 kuutiota ja lisäksi tehdään irtolouhintaa n. 1500 neliön alalta.

Louhintatyöt aloitetaan 14.7. ja ne päättyvät viimeistään 30.11.2015.
Työmaalla on toimintaa maanantaista sunnuntaihin klo 7.00 – 19.00.
Poraukset ja räjäytykset tehdään klo 8.00 – 17.00.


Louhintatöiden
aiheuttamat haitat

Melutason arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat Neste Oyj:n ja Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sekä muu lähiympäristö alle 500 metrin säteellä työkohteesta.

Räjäytyksissä käytetään tärinämittauksia ja raskaita painopeitteitä vaimentamaan räjäytysääntä. Pölyävät kohteet kastellaan. Räjäytystä edeltää hälytyssummerin ääni.

Lisätietoja antaa:

Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320.

www.kilpilahti.fi

En ny transformatorstation byggs för Neste Abp:s produktionsanläggningar på industriområdet i Sköldvik (Hamnvägen 135) varför man blir tvungen att utföra sprängningsarbeten. Totalt kommer cirka 2 000 kubikmeter berg att sprängas bort och dessutom utförs schaktning på ett cirka 1 500 kvadratmeter stort område.

Sprängningsarbetena inleds den 14 juli och avslutas senast den 30 november 2015.
Arbetet utförs på byggplatsen från måndag till söndag kl. 7.00 – 19.00.
Borrningar och sprängningar görs kl. 8.00 – 17.00.

Olägenheter av sprängningsarbetena

Enligt uppskattningar kommer bullernivån att vara cirka 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. De närmaste objekt som utsätts för buller och vibrationer är Neste Abp:s och Borealis Polymers Ab:s produktionsanläggningar samt den övriga närmaste omgivningen inom en radie av mindre än 500 meter från platsen där arbetet utförs.

Vid sprängningarna används vibrationsmätningar och tunga sprängmattor som dämpar ljudet. Dammande objekt vattnas. En sprängning föregås alltid av en larmsignal.

Mer information lämnas av:

Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320

www.kilpilahti.fi