27 kesäkuu 2016

Tiedote sataman laitureiden korjaustöiden aiheuttamista haitoista

Neste Oyj:n Kilpilahden satamassa tehdään laitureiden 2, 3 ja 8 korjaustöitä
1.7.2016 – 31.10.2016. Meluavimmat työt ovat massiivirakenteiden timanttiporaus ja palkkien vesipiikkaus. Nämä työt ajoittuvat töiden alkuvaiheeseen ja kestävät yhteensä n. 14 päivää.

Työajat Voimakasta melua aiheuttavat työt
Ma – pe Klo 07.00 – 19.00 Klo 08.00 – 18.00
La  Klo 07:00 – 16.00  Klo 09.00 – 15.00

Töiden aiheuttamat haitat ja niiden torjuminen

Vesipiikkauksesta aiheutuvan melun arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Timanttiporauksesta aiheutuva melu on alhaisempaa.

Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat muut toiminnanharjoittajat Kilpilahdessa (lähinnä Borealis Polymers Oy:n ja Neste Oyj:n tuotantolaitokset ) sekä muu lähiympäristö alle yhden kilometrin säteellä työkohteesta.

Toiminnasta aiheutuvaa melu ja tärinä pyritään pitämään niin alhaisena kuin se töiden turvallisen ja laadukkaan toteuttamisen puitteissa on mahdollista.

Lisätietoja: Neste Oyj, Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh. 050 458 2320.

Jakelu: asukkaat Illvardenin saarella ja Emäsalon länsirannalla (Essvik, Gåsarbäck),

www.kilpilahti.fi

Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta,
ympäristönsuojelulaki 118 §.

 

I Neste Abp:s hamn i Sköldvik görs det reparationsarbeten på kajerna 2, 3 och 8
under tiden 1.7.2016 – 31.10.2016. De arbeten som orsakar mest buller är diamantborrning i massivkonstruktioner och hydrodemolering av balkar.  Dessa arbeten infaller i början av reparationsarbetena och räcker totalt ca 14 dagar.

 Arbetstider Arbeten som orsakar kraftigt buller
Må – fr Kl. 7.00 – 19.00 Kl. 8.00 – 18.00
Kl. 7.00 – 16.00 Kl. 9.00 – 15.00

Olägenheter av arbetena och dämpningen av dem

Enligt uppskattningar kommer bullernivån från hydrodemoleringen att vara ca 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. Bullernivån av diamantborrningen är lägre.

De närmaste objekt som utsätts för buller och skakningar är de övriga verksamhetsutövarna i Sköldvik (främst Borealis Polymers Oy:s och Neste Abp:s produktionsanläggningar) samt den övriga närmaste omgivning inom en radie av mindre än 1 km från platsen.

Målet är att dämpa bullret och skakningarna av verksamheten så mycket som möjligt med hänsyn till säkerheten i och kvaliteten på arbetet.

Mer information: Neste Abp, Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320.
Distribution: invånarna på Illvarden och på västra stranden av Emsalö (Essvik, Gåsarbäck), www.kilpilahti.fi

Anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller och skakningar,
118 § i miljöskyddslagen.