7 joulukuu 2015

Uuden muuntamon rakentaminen saattaa edellyttää louhintatöitä

Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitoksilla Kilpilahden teollisuusalueen länsilaidalle rakennetaan uusi muuntamo, jonka rakennuspaikan kallioperän tasaaminen saattaa edellyttää louhintatöitä.

Mikäli louhintatöitä joudutaan tekemään, louhintaräjäytyksiä tehdään 14.12.2015 – 31.3.2016
arkisin klo 08 -17 aikana. Viikonloppuisin ei tehdä räjäytyksiä.
Lastausta ja maansiirtotöitä voidaan tehdä arkisin klo 07 – 18 aikana.

Louhintatyöt lisäävät melun ja tärinän kulkeutumista ympäristöön

Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat Neste Oyj:n, Borealis Polymers Oy:n ja Innogasin tuotantolaitokset, jotka sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä louhintakohteesta.

Lähimmät vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset sijaitsevat louhinta-alueen pohjoispuolella n. 630 metrin etäisyydellä louhintakohteesta Nybyn kylän eteläpuolella.

Ympäristöhaittaa torjutaan käyttämällä painopeitteitä räjäytyksissä. Melutilannetta seurataan säännöllisesti.

Neste Oyj, Porvoon jalostamo
käyntiosoite: Jalostamontie 36, 06850 KULLOO
puhelinvaihde 010 458 11, vuoropäällikkö 050 458 2320


Kartta_M132_louhinta_alueineen

Bygge av ny transformatorstation kan kräva sprängningsarbeten

Vid Neste Abp:s produktionsanläggningar på den västra sidan av industriområdet i Sköldvik byggs en ny transformatorstation.
Det kommer eventuellt att krävas sprängningsarbeten för att jämna ut berggrunden på byggplatsen.

Om det blir aktuellt med sprängningar utförs de vardagar kl. 8 – 17 under tiden 14.12.2015 – 31.3.2016.

På veckosluten görs inga sprängningar. Lastnings- och schaktningsarbeten kan utföras vardagar
kl. 7 – 18.

Ökat buller och vibrationer i omgivningen till följd av sprängningsarbetena

De närmaste objekt som utsätts för buller och vibrationer är Neste Abp:s, Borealis Polymers Oy:s och Oy Innogas Ab:s produktionsanläggningar som ligger inom en radie av mindre än 500 meter från platsen där sprängningarna utförs.

De närmaste byggnader som används för permanent boende ligger norr om sprängningsområdet på cirka 630 meter från sprängningsområdet söder om Nyby.

Vid sprängningarna används sprängmattor för att förhindra negativa effekter på miljön. Bullersituationen följs upp regelbundet.

Neste Abp, Raffinaderiet i Borgå
besöksadress: Raffinaderivägen 36, 06850 KULLO
telefonväxel 010 458 11, skiftchef 050 458 2320