19 tammikuu 2024

Nesteen sidosryhmäkyselyssä selvitettiin Porvoon jalostamon vaikutusta elämään ja lähiympäristöön

Neste on yksi Kilpilahdessa tuotannollista toimintaa harjoittavista yrityksistä. Neste teettää joka toinen vuosi Porvoon toimipaikalla sidosryhmäkyselyn. Ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 1997. Kyselyn kautta saamme lisää tietoa siitä, miten suuri yleisö, jalostamon naapurit ja lähialueen päättäjät kokevat Nesteen ympäristö- ja turvallisuustoiminnan sekä viestinnän. Marraskuussa 2023 toteutetun sidosryhmäkyselyn toteutti tutkimustalo Feelback Oy satunnaisotannalla puhelinhaastatteluina. Lisäksi vastata pystyi myös www.kilpilahti.fi-sivustolla avoinna olleen linkin kautta.
Saimme ilahduttavat 129 vastausta, joista kuntapäättäjiltä 11, suurelta yleisöltä 80 ja Kilpilahden naapureilta 38.
Kiitos, kun olette jakaneet meille ajatuksenne toiminnastamme!

Sidosryhmäkyselyn löydöksiä 

Tiedon laatu ja tietolähteet – vastaajista 73 % pitää tiedottamista luotettavana ja tärkein tietolähde on sanomalehdet

Tietoa Nesteen toiminnasta saadaan ja hankitaan vastaajaryhmästä riippuen monesta eri kanavasta. Vastaajista 73 % pitää Porvoon jalostamon tiedottamista edelleen joko melko tai täysin luotettavana. Tiedottamista luotettavana pitävien osuus on kuitenkin laskenut kahden vuoden takaisesta tasosta (82 % vs. 73 %). Vaikka muutokset luotettavuusmielikuvassa ovat olleet laskussa, ne ovat vuosien varrella kokonaisuutena olleet melko vähäisiä.

Kuntapäättäjistä enemmistö pitää Porvoon jalostamon ympäristö- ja turvallisuusasioista tiedottamista riittävänä, tuotantolaitoksen naapureista puolet ja suuresta yleisöstä kolmasosa. Suuri yleisö koki, että tiedottaminen on liian yleisellä tasolla ja liian vähäistä. Osaksi tiedottaminen on muuttunut vuosien myötä lainsäädännön pörssiyhtiölle asettamien vaatimusten johdosta niin, että monestakaan asiasta ei voida kertoa etukäteen tai sen enempää kun kerrotaan pörssitiedotteissa.

Uutena huolenaiheena on noussut 2022 käynnistynyt työ Kilpilahden teollisuusalueen asemakaavan muutoksesta. Neste ja Borealis kertoivat tästä lisää mm. Kilpilahti.fi -sivustolla elokuussa 2023. 

Tiedottamisen välineistä tärkein on edelleen sanomalehdet. Seuraavina mainitaan ystävät ja naapurit, tv ja radio. Naapureiden keskuudessa Kilpilahden eri yritysten yhdessä julkaisema naapurilehti ‘Kilpilahti Info’ on merkittävä tietolähde.

Ympäristötiedottaminen koetaan parempana naapureiden kuin suuren yleisön joukossa

Porvoon jalostamon ympäristöimago on kokonaisuutena säilynyt melko positiivisena, mutta mielikuvissa on lievää heikkenemistä vuoteen 2021 verrattuna. Eniten näkemykset ovat heikentyneet, kun arvioitiin tuotantolaitoksen ja naapureiden välistä yhteistyötä sekä ympäristövaikutusten seuraamista. Tässäkin vertailussa suurella yleisöllä on kielteisempi näkemys Nesteestä kuin tuotantolaitoksen naapurissa asuvilla ja kuntapäättäjillä. 

Mielikuva Nesteestä työnantajana on säilynyt vahvana. Paikallisesti arvostetaan myös Nesteen työllistävää vaikutusta ja roolia merkittävänä yhteisöveron maksajana. 

Selkeä enemmistö kokee, että Neste tiedottaa etukäteen suunnitelluista poikkeamatilanteista, kun taas äkillisestä häiriötilanteesta tuotantolaitoksella saadaan useimmiten tieto paikallislehdestä tai -radiosta.
Neste tiedottaa itse äkillisistä poikkeamatilanteista heti kun se on mahdollista
Kilpilahti.fi -sivustolla, joka kannattaakin ottaa seurantaan.

Nesteen jalostamon vaikutus elämään ja lähiympäristöön

Lähes kaikki vastaajat arvioivat, että Nesteen jalostamolla on vähintään jonkin verran vaikutusta elämään ja toimintaan jalostamon lähiympäristössä – voimakkaimmin näin koki suuri yleisö. Koetut haitat, kuten hajut ja sodan myötä hiljentyneen junaliikenteen tuottamat haitat ovat vähentyneet, mutta soihdutus, valohaitta ja raskaan liikenteen tuottama liikennehaitta mainittiin kohtuullisen yleisinä. 

Kun katsomme vuoden 2023 tapahtumia Nesteen jalostamolla, soihdutusta, melua tai hajuhaittaa on saattanut lyhytkestoisesti aiheutua Porvoon jalostamon tuotannossa sattuneesta  poikkeamatilanteesta viisi kertaa.

Teemme ympäri vuoden melumittauksia naapurustossa ja tehtyjen mittausten mukaan normaalikäynnin aikainen melutaso on ennallaan. Myös satamasta saattaa kuulua melua ja siitä kerroimme enemmän kesällä julkaisussa jutussa.

Selkeä enemmistö kokee, että Nesteen uudet polttoaineet vähentävät ympäristökuormaa ja Neste toimii vastuullisesti. Puolet vastaajista näkee, että Neste vähentää jatkuvasti päästöjä maaperään ja pyrkii kehittämään tuotantolaitoksen ja sen naapureiden välistä yhteistyötä.

Kysyimme myös vastaajien avointa palautetta Nesteelle;
Onko Nesteen toiminnassa jotain sellaisia vaikutuksia ympäristöön, naapurustoon tai turvallisuuteen, joissa olisi kehittämisen varaa?

Saaduissa kommenteissa oli sekä ruusuja sekä risuja. Jonkun mielestä turvallisuus on heikentynyt ja samalla poikkeamatilanteita on kuitenkin ollut vähemmän. Joku totesi, että hajuhaittoja on nykyään harvemmin, joku totesi, että öljyrekkoja lähtee paljon (tämä on totta – jakeluterminaalilta lähtee päivittäin yli 200 säiliöautoa, jotka kuljettavat polttoaineita ympäri Suomen, Nesteen omat säiliöautot kuitenkin kulkevat lähes pelkästään uusiutuvalla dieselillä), ja joku oli huolissaan jalostamon aiheuttamista ympäristöuhista.

Alueena koko Kilpilahti profiloituu vahvasti Nesteeksi, vaikka alueella on useiden yritysten tuotantolaitoksia. Ymmärrystä sekä hämmennystä herättää Porvoon kaupungin teettämä suojavyöhykeselvityksen päivitys, joka valmistunee helmikuussa ja jonka tulkinnat esim. vakituisesta asumisesta mietityttävät monia. Suojavyöhykeselvitys päivitetään osana osayleiskaavatyötä ja se otetaan huomioon myös asemakaavatyössä, jota sujuvoittaakseen Neste on ostanut lähialueen kiinteistöjä vapaaehtoisilla kaupoilla. Lue aiheesta lisää >>

Biopolttoaineet saavat ruusuja

Uusiutuvista raaka-aineista osin tai kokonaan tuotetut tuotteet nousevat kyselyssä esiin positiivisesti. Kilpilahden aluetta laajemmin koskeva vihreä siirtymä ja kiertotalous sekä Nesteen selvitys luopua fossiilisten raaka-aineiden käytöstä ensi vuosikymmenen puolivälissä nähtiin kiinnostavana. Iloksemme voimme todeta, että kyselyn jälkeen, joulukuussa julkaisimme tiedon siitä, että selvitys on valmistunut ja Neste aloittaa Porvoon öljynjalostamon asteittaisen muuttamisen johtavaksi uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen jalostamoksi.

Jäikö jokin mietityttämään? Mistä saan lisää tietoa?

Seuraa meitä Facebookissa

Haluatko liittyä mukaan Nesteen poikkeamatiedotteiden jakeluun? 

Kaikki poikkeamatiedotteet julkaistaan www.kilpilahti.fi -sivustolla.
Jos haluat saada Nesteen poikkeamatiedotteet tekstiviestintä tai sähköpostilla suoraan, niin ota meihin yhteyttä sivuston ota yhteyttä -sivun kautta.

Tänä vuonna postilaatikkoon kolahtaa päivitetty Turvallisuustiedote Kilpilahden alueen lähinaapureille ja yhteisöille. Turvallisuustiedote edellytetään tuotantolaitoksilta, jotka käsittelevät tai varastoivat suuria määriä vaarallisia aineita ja se tiedote tehdään yhteistyössä Kilpilahden yritysten ja pelastusviranomaisen kanssa. Turvallisuustiedote aukikirjoitetaan suomeksi myös www.kilpilahti.fi-sivustolle, ja julkaistaan sivustolla PDF-versiona ruotsiksi.