20 maaliskuu 2014

Syöttökaapelikanavan louhintatyöt alkavat huhtikuussa

Neste Oil Oyj:n Porvoon tuotantolaitoksilla Kilpilahden teollisuusalueen säiliöalueella tehdään muuntamon M005 uuden syöttökaapelikanavan louhintatöitä ajalla 3.4. – 30.6. Työmaalla on toimintaa ma – pe klo 7.00 – 19.00.

Louhintatöiden aiheuttamat haitat

Melutason arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat Neste Oil Oyj:n tuotantolaitokset sekä muu lähiympäristö alle 500 metrin säteellä työkohteesta.

Työmaalla käytetään raskaita painopeitteitä vaimentamaan räjäytysääntä, pölyn talteenottojärjestelmää ja kastellaan pölyävät kohteet. Työkohteen sijainnin vuoksi louhinta räjäytykset tehdään tavallista pienemmillä panoksilla. Räjäytystä edeltää hälytyssummerin ääni.

Lisätietoja antaa:
Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320.

Sprängningsarbeten på matningskabels kanalarbete börjar i April

Till transformatorstation M005 konstrueras underjordiska kanal för en matningskabel. Transformationstationen ligger i tankområdet på Neste Oil Abp:s produktionsanläggningarnas industriområde i Sköldvik och och man blir tvungna att spränga berg mellan 3.4. – 30.6.2014. Arbetet utförs på byggplatsen från måndag till fredag kl. 7.00 – 19.00.

Olägenheter av sprängarbetena

Enligt omdömen kommer bullernivån att vara cirka 100 dB på 10 meters avstånd från platsen där arbetet utförs. De närmaste objekt som utsätts för buller och vibrationer är Neste Oil Abp:s produktionsanläggningar samt den övriga närmaste omgivning inom en radie av 500 meter från platsen där arbetet utförs.

Vid sprängningarna används tunga sprängmattor som dämpar ljudet och ett återvinningssystem som samlar upp dammet. Dessutom vattnas dammande objekt. På grund av byggplatsens läge görs sprängningarna med mindre laddningar än normalt. En sprängning föregås alltid av en larmsignal.

Mer information:
Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320