Ympäristön seuranta

Ympäristö

Alueella seurataan ympäristön tilaa monipuolisesti. Ensimmäiset seurantamittaukset aloitettiin jo 1960- ja 70-luvuilla.

Ilman laadun seuranta

Ilman laatua on tarkkailtu Kilpilahdessa 1970-luvulta lähtien. Seurannassa ovat ilman rikkidioksidi, pelkistyneiden rikkiyhdisteiden kokonaismäärä, typen oksidit sekä otsoni. Mitatut pitoisuudet alittavat valtioneuvoston antamat ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot.

www.ilmanlaatu.fi

Bioindikaattoriseuranta

Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta aloitettiin vuonna 2000. Seurannasta vastaa Uudenmaan ympäristökeskus ja siihen osallistuvat alueiden kunnat ja ilmaa kuormittavat teollisuuslaitokset. Seurannassa tarkastellaan ilman epäpuhtauksien vaikutuksia mäntyjen neulasiin sekä runkojäkälien esiintymiseen ja tilaan.

Meriveden laadun seuranta

Meriveden tarkkailu on viranomaisten edellyttämää velvoitetarkkailua ja sitä on tehty vuodesta 1965. Vuodesta 1973 lähtien tarkkailua on tehnyt ulkopuolinen konsultti.

Teollisuuslaitosten vaikutus meriveden laatuun on suhteellisen vähäinen.

Pohja- ja pintavesien tarkkailu

Pohjaveden laatua tarkkaillaan ottamalla näytteitä sekä pohjavesihavaintoputkista että alueen kaivoista. Koko teollisuusaluetta kattava pinta- ja pohjavesien laadun tarkkailu käynnistyi vuonna 1996.

Alueella olevien suljettujen kaatopaikkojen tilaa seurataan tutkimalla niiden ympäristön pinta- ja pohjavesien laatua. Yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta teollisuusalueen pohja- ja pintavedet eivät ole merkittävästi likaantuneita.

Kalataloudelliset selvitykset

Kalatalousselvitykset tehdään vuosittain hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Niissä tutkitaan jäte-, jäähdytys- sekä luonnonvesien vaikutusta kalastoon ja kalastuselinkeinoon. Vaikutukset arvioidaan kirjanpitokalastuksen, kalastustiedustelun, poikasnuottauksen, makuhaitta- sekä jäämäainetutkimusten perusteella.

Alueen kalasto on huomattavan runsas ja monipuolinen. Pyydetyt kalat ovat olleet rajoituksetta syötäväksi kelpaavia.

Ympäristömelun mittaus

Ympäristömelua mitataan säännöllisesti Kilpilahden teollisuuslaitosten naapuristossa eri vuodenaikoina ja vuorokauden aikoina. Tuloksia verrataan ympäristömelusta annettuihin ohjearvoihin. Mittauksia on tehty 1960-luvulta lähtien.

Poikkeustapauksissa (esim. soihdutuksen aikana) ohjearvot voivat ylittyä lähiympäristössä.