Turvallisuus

Teollisuusalueen turvallisuustyö lähtee ennakoinnista 

Turvallisuus on Kilpilahden teollisuusalueella kokonaisvaltaista ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävää toimintaa. Kilpilahden teollisuusalueen yritysten toiminta on luvanvaraista ja toimintaa ohjaavat hyväksytyt, kansainvälisiin standardeihin perustuvat ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatujohtamisjärjestelmät. Laitosten toimintaa valvovat ja tarkastavat viranomaiset.  Suuronnettomuuksiin varaudutaan myös säännöllisellä harjoittelulla viranomaisten kanssa.

Kilpilahden teollisuusalueen yrityksiä tarkastavat ja valvovat useat viranomaiset ja muut ulkopuoliset tahot

  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, valvova viranomainen
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI), myöntää ympäristöluvat
  • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), valvova viranomainen
  • Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu, käytännön valvonta
  • Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualue
  • Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Vaarallisiin kemikaaleihin liittyvät suuronnettomuusriskit on kartoitettu erilaisilla riskianalyyseillä ja mallintamalla tunnistettuja riskejä.

Laitoksilla on tehdasalueen sisäiset ja tehdasalueen ulkopuolelle ulottuvat pelastussuunnitelmat. Ulkoinen pelastussuunnitelma on nähtävänä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella (osoite Ruiskumestarinkatu 2, 06100 PORVOO) virka-aikana.

Kilpilahden teollisuusalueen toiminnoissa tehdyt Tukes-määräaikaistarkastukset:

  • Neste Oyj 28.9.2023

Laitosten tarkastuksista ja tarkastusohjelmasta saa lisätietoa Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta www.tukes.fi

Tuotantolaitokset, jotka käsittelevät tai varastoivat suuria määriä vaarallisia aineita, ovat velvollisia laatimaan yhdessä pelastusviranomaisen kanssa turvallisuustiedotteen kohteesta lähialueen asukkaille ja toimijoille. Tiedote pitää jakaa uudelleen viiden vuoden välein.

Kilpilahden-turvallisuustiedote (suomeksi ja ruotsiksi) on saatavilla useiden eri toiminnanharjoittajien toimipisteissä Kilpilahdessa. Tiedote on päivitetty 11/2019.