Vaaratilanteet

Minkälaisia vaaratilanteita Kilpilahdessa voi syntyä?

Kilpilahden teollisuusalueen turvallisuutta varmistetaan moninkertaisesti eri tavoilla, mutta vakavien  onnettomuuksien mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Erilaisia uhkia ja varoalueita on mallinnettu vastaavien eurooppalaisten laitosten standardien mukaan ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) määrittämien kriteerien mukaisesti.

 • Prosessien häiriötilanteissa saattaa ilmaan levitä haitallisia ja pahanhajuisia kaasuja mm. rikkiyhdisteitä tai tavanomaista suurempia määriä mm. rikkidioksidia. Kaasuvuodot leviävät näkyvänä tai hajusta tunnistettavana kaasupilvenä. Teollisuusalueella olevat kaasunilmaisimet reagoivat myös hajuttomiin ja miedosti tuoksuviin kaasuvuotoihin.
 • Satamassa, terminaaleissa tai rautateillä voi syntyä öljyvahinkotilanne.
 • Kilpilahden teollisuusalueen ulkopuolelle nopeasti vaikuttavat onnettomuudet ovat kaasuvuotoja. Kaasuvuodot leviävät näkyvänä tai hajusta tunnistettavana kaasupilvenä. Syttyvinä ja/tai myrkyllisinä ne saattavat olla ihmiselle vaarallisia.
 • Syttyvän aineen kaasumaisesta vuodosta voi aiheutua räjähdys tai tulipalo.
 • Tulipaloissa syntyy nokea ja savua, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle.
 • Öljynjalostuksen alkylointiyksikön onnettomuustilanteissa saattaa levitä myrkyllistä fluorivetykaasua.
 • BLEVE (lyhenne sanoista Boiling liquid expanding vapour explosion) on paineen alaisena nesteytettyä kaasua sisältäville säiliöille ominainen räjähdystyyppi.
  Säiliön sisällön ei välttämättä tarvitse olla syttyvää, sillä räjähdys johtuu kiehuvan nesteen räjähdyksenomaisesta höyrystymisestä, jolloin paine nousee nopeasti ja säiliö repeää.
  Palavan aineen (kuten esim. nestekaasu) BLEVEssä seurauksena on suuri tulipallo ja ylipainevaikutuksia sekä heitteitä rikkoontuvasta säiliöstä.
  Ei-palavan aineen BLEVEssä seurauksena on pienempiä  ylipainevaikutukisa sekä heitteitä rkkkoontuvasta säiliöstä. BLEVEn todennäköisyys varastosäiliöille on erittäin pieni.

Kilpilahden alueen tehtaiden ja yksiköiden toimintoja ohjaavat säädökset suuronnettomuuksien vaaran torjumisesta

Tuotannollista toimintaa harjoittavat yritykset ovat toimittaneet turvallisuusselvitykset Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Turvallisuusselvityksissä yritykset kertovat miten ne aikovat ehkäistä vakavia kemikaalionnettomuuksia sekä arvioi minne mahdolliset onnettomuusvaikutukset voivat ulottua.

Toimintaa ohjaavissa säädöksissä edellytetään myös, että alueen väestölle kerrotaan tuotantotoiminnasta ja siihen mahdollisesti liittyvistä riskeistä.

Laki vaarallisten vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005.
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015.