Ympäristön seuranta

Ympäristö

Alueella seurataan ympäristön tilaa monipuolisesti. Ensimmäiset seurantamittaukset aloitettiin jo 1960-luvulla.

Ilman laadun seuranta

Ilman laatua on tarkkailtu Kilpilahdessa 1970-luvulta lähtien. Seurannassa ovat ilman rikkidioksidi, pelkistyneiden rikkiyhdisteiden kokonaismäärä, typen oksidit sekä otsoni.

Mitattuja pitoisuuksia verrataan valtioneuvoston antamiin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

www.ilmanlaatu.fi

Bioindikaattoriseuranta

Ilmanlaadun bioindikaattoriseurannat aloitettiin 1980-luvulla.
Seurannasta vastaa Uudenmaan ELY-keskus ja siihen osallistuvat alueiden kunnat ja ilmaa kuormittavat teollisuuslaitokset. Seurannassa tarkastellaan ilman epäpuhtauksien vaikutuksia mäntyjen neulasiin sekä runkojäkälien esiintymiseen ja tilaan.

Bioindikaattoriseuranta

Merialueen tilan seuranta

Merialueen tarkkailu on viranomaisten edellyttämää lupavelvollisten velvoitetarkkailua. Ensimmäinen seurantatutkimus on tehty vuonna 1965. Vuodesta 1973 lähtien tarkkailua on tehnyt ulkopuolinen konsultti.

Teollisuuslaitosten vaikutus meriveden laatuun on suhteellisen vähäinen.

Merialueen tilan seuranta

Pohja- ja pintavesien tarkkailu

Pohjaveden laatua tarkkaillaan ottamalla näytteitä sekä pohjaveden havaintoputkista että alueen kaivoista. Koko teollisuusaluetta kattava pinta- ja pohjavesien laadun tarkkailu käynnistyi vuonna 1996.

Alueella olevien suljettujen kaatopaikkojen tilaa seurataan tutkimalla niiden ympäristön pinta- ja pohjavesien laatua. Yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta teollisuusalueen pohja- ja pintavedet eivät ole merkittävästi likaantuneita.

Kalataloudelliset selvitykset

Kalatalousselvitykset tehdään vuosittain hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Niissä tutkitaan jäte-, jäähdytys- sekä luonnonvesien vaikutusta kalastoon ja kalastuselinkeinoon. Vaikutukset arvioidaan kirjanpitokalastuksen, kalastustiedustelun, verkkokoekalastuksen, makuhaitta- sekä jäämäainetutkimusten perusteella.

Alueen kalasto on monipuolinen ja pyydetyt kalat arvioitiin käyttökelpoisuudeltaan hyviksi.

Ympäristömelun mittaus

Ympäristömelua mitataan säännöllisesti Kilpilahden teollisuuslaitosten naapurustossa eri vuodenaikoina ja vuorokauden aikoina. Tuloksia verrataan ympäristömelusta annettuihin luparajoihin. Mittauksia on tehty 1980-luvulta lähtien.

Poikkeustapauksissa (esim. soihdutuksen aikana) melutasot nousevat ja meluvyöhykkeet kasvavat lähiympäristössä.